Båtar på hamna

20100110 Jakob Sandevegen 1, Gbnr. 26/373, Norsksenteret.

lupe3[1].jpgEventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til:

Flora kommune
Plan og Samfunn
Markegata 51
6900 FLORØ             innan 15.08.2013

Privat detaljreguleringsplan for Jakob Sandevegen 1, gbnr. 26/373 (Norsksenteret). Planid 20100110.

Flora bystyre har i sak 046/13 godkjent at Privat detaljreguleringsplan for gbnr. 26/373 i Jakob Sandevegen. Eigedomen var tidlegare nytta til norsksenter og er no brukt til mottaks-administrasjon og fritidssenter for Innvandrarsenteret. I gjeldande reguleringsplan er eigedomen regulert til offentleg føremål, medan den i seinare vedteken kommunedelplan er avsett til bustadføremål. Planvedtaket inneber at eigedomen kan nyttast både til bustader og tenesteyting.

Føresegner
Godkjenning
Plankart
Planomtale med ROS

Dei godkjende reguleringsplanane er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service,(Tenestetorget), Samfunnshuset,  frå mandag 15.07.2013.
Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, Plan og Samfunn, Markegata 51, 6900 FLORØ, innan 15.08.2013.

Evt. krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa