Båtar på hamna

20110104 Naustfjøra i Stavang, Gbnr. 98/2

lupe3[1].jpgEventuell klage skal stilast til Fylskesmannen og sendast til;

Flora kommune
Plan og Samfunn
Markegata 51
6900 FLORØ            innan 15.08.2013

Forslag til privat detaljreguleringsplan for Naustfjæra i Stavang, gbnr 98/2. Planid 20110104.

Flora bystyre har i sak  045/13 godkjent Privat detaljreguleringsplan for Naustfjæra i Stavang, del av gbnr. 98/2. Planen omfattar austre del av sjøarealet kring fjæra, og tilstøytande landareal i nord og aust. Planen tillet at det kan etablerast eit naust mot aust ved sida av eksisterande naust, flytebrygge med sjøboder i fjæra mot nord, og ein ordna biloppstillingsplass for funksjonane i området.

Føresegner
Planomtale
Godkjenning
Plankart

Dei godkjende reguleringsplanane er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service, (Tenestetorget), Samfunnshuset, frå mandag 15.07.2013.
Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, Plan og Samfunn, Markegata 51, 6900 FLORØ, innan 15.08.2013.

Evt. krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa