Båtar på hamna

20110117 Gbnr. 23/14 m.fl. på Solheim - Bustad. B17 i Kommunedelplanen

lupe3[1].jpgEventuelle klage skal stilast til Fylkesmannen og stilast til :

Flora kommune
Plan og samfunn
Markegata 51
6900 FLORØ        innan 15.08.2013

Privat detaljreguleringsplan gbnr 23/14 m.fl. på solheim - bustad. BustadOmråde B17 i kommunedelplanen. Planid: 20110117. 

Flora bystyre har i sak 019/13 godkjent Privat detaljreguleringsplan for  gbnr. 23/14 m.fl. på Solheim. Området ligg sør for fylkesvegen og eksisterande bustadområdet i Solheimslia. I planområdet vert det tillate å etablere bustader  med nødvendig infrastruktur. Arealet i strandsona er avsett til friluftsområde.

Føresegner
Plankart
Planomtale
Planvedtak

Dei godkjende reguleringsplanane er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service, (Tenestetorget), Samfunnshuset, frå mandag 15.07.2013.
Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, Plan og Samfunn, Markegata 51, 6900 FLORØ, innan 15.08.2013.

Evt. krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa