Offentleg ettersyn: Privat detaljreguleringsplan - Gartnerihagen

Plan og Samfunnsutvalet har i sak nummer 048/18 godkjent at framlegg til «Privat detaljreguleringsplan - Gartnerihagen, GBnr.28/48 og 28/137, Bustad, planid 20130104» vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i Plan-og bygningslova § 12-10. Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 01.03.- 12.04.2019

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk-høyringsskjema som de finn her. De kan og sende merknader/innspel i post til Flora kommune, plan og samfunn, Markegata 51, 6905 FLORØ, eller via e-post til postmottak@flora.kommune.no, innan 12.04.2019.

Plandokument

28. februar 2019 Henrik Ulriksen