Ytteroyane

Skule og utdanning

Flora kommune har 9 skular, deriblant to ungdomsskular. I tillegg til dette har KF Innvandrarsenteret ansvaret for norskopplæringa for vaksne. Dette er i hovudsak eit tilbod for asylsøkjarar, men også arbeidsinnvandrarar og andre som ikkje har flyktningbakgrunn kan delta. 

Skulane

I menyen til venstre finn du eit kart med oversikt på kvar skulane er lokalisert i kommunen. Kontaktinformasjon til kvar einskild skule finn du i denne nedtrekksmenyen:


Ferie og fridagar

Oversikt på ferie og fridagar finn du på lenkjene under:

Reglement

Her finn du forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune. Reglementet vert gjeldande frå 01. august 2015.

SFO

Kva skule som tilbyr skulefritidsordning finn du på kvar einskild skule si heimeside. 

Flora kommune har vedteke eigne vedtekter for SFO:

Innskriving i skule

Du nyttar vårt elektroniske skjema for å skrive barnet ditt inn i sin skulen.

Nærskulen vert berekna ut frå nærleiksprinsippet (jmf. Opplæringslova § 8-1).

Flytting

Ved flytting tek foreldra kontakt med skulen i god tid. Skulen fyller då ut eit flyttemeldingsskjema.