Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora bystyre 6. desember

Møtedato: 6. desember 2018
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17.00

Orienteringssaker:

  • Havbruksprosjekt ved Lone Bareksten, Aksello
  • Presentasjon av Måløy Marine Ressurssenter - orientering ved Randi Humborstad

Formannskapet vert som prosjektkomite samla på eit tidspunkt for å handsame sak 081/18 på nytt.
Tidspunktet vert fastsett av ordførar i møtet. Saka må gå for lukka dører, jfr. offentleglova §23, og papira vert utdelt i møtet.

Saknr.

Tittel

066/18

Godkjenning av møtebok

067/18

Refererte skriv og meldingar

068/18

Følgjeteneste for gravide

069/18

Bruk av reformstønad i prosjektperioden

070/18

Prosjektrekneskap: asfaltering/reasfaltering (78699)

071/18

Prosjektrekneskap: VA-anlegg Nordnesvegen (79577)

072/18

Ny barnehage i Florø sentrum

073/18

Planvedtak – Detaljregulering for Evja – gbnr 202/465 mfl – forretning/industri/kontor

 

Interpellasjon frå SV til Flora bystyre 6. desember

 

Spørsmål til bystyret

 

Tilleggssak:
074/18     Planvedtak - Detaljregulering for Naustholmen Gbnr. 27/86, industri/næring