Ytteroyane

Godkjent reguleringsplan - Evja

Flora bystyre har i sak 073/18 godkjent «Privat detaljreguleringsplan Evja – GBN 202/465 mfl - forretning/industri/kontor, planid 20180101». Planen erstattar tidlegare planar i området.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak", på epost til postmottak@flora.kommune.no eller i post til Flora kommune, Markegata 51, 6905 FLORØ, innan 18.01.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

Plandokument