hamnebasseng langt

Oppstart av planarbeid: Olav Sindresonvegen 1

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for Olav Sindresonvegen 1, 6907 Florø, i medhald av §12-8, tredje ledd i Plan- og bygningslova.

Unikus Arkitekter er engasjert av Vestlandsbygg Florø AS for å omregulere ein tomt i Olav Sindresonvegen 1 i Florø, Gårdsnr. 26/Bruksnr. 49, samt delar av den kommunalt eigde nabotomta 26/373 for å legge til rette for en boligbebyggelse av firemannsbustader, totalt 24-28 einingar.

Meir informasjon om planarbeidet finn du her.

Frist for innspel/merknadar til planen er tysdag 19. februar. Innspel til dette kan sendast til Jostein Edvardsen, e-post je@unikus.no, innan fristen.