hamnebasseng langt

Møte i Flora bystyre 12.12.2019

Møtedato: 12. desember 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17.00.

Sakliste, Flora bystyre 12.12.19
Saknr. Tittel
079/19 Godkjenning av møtebok
080/19 Refererte skriv og meldingar
081/19 Flora kontrollutval - årsmelding 2019
082/19 Detaljreguleringsplan for Haukå gbnr 15/1 mfl, næring/akvakultur - til endeleg
godkjenning
083/19 Detaljreguleringsplan for Krokane, gbnr. 26/567, næring - til endeleg godkjenning
084/19 Mindre endring av områdereguleringsplan Florelandet nord - næring, planid 20110106 - til endeleg godkjenning
085/19 Forskotering av spelemidlar til Gamlebua i Stavang
086/19 Økonomirapport med revidering av budsjett - desember 2019, Flora kommune


Tilleggsinnkalling
087/19 Florø by - grenser i Kinn