Seglbåt med jente

Arbeidslivssenteret

Kontaktperson: Berit Mogaar, tlf. 57015520/ 46628090

  • Aktivt hjelpe verksemdene i dialog med leiarar, tillitsvalde og verneombod - i det målretta og resultatorienterte arbeidet for å utvikle meir inkluderande arbeidsplasser, til dette høyrer arbeidet i verksemda for å førebyggje sjukefråvær og gå til trygdeytingar
  • Sørgje for at verksemda får informasjon og rettleiing om: rutinar for oppfølging av sjukefråvær og registrering av sjukefråvær. IA verkemiddel og tiltak innanfor ramma av IA-avtala. Andre tiltak og verkemiddel i Arbeids- og velferdsetaten i samband med oppfølging av medarbeidarar i verksemda og ved rekruttering av personar som ikkje har eit arbeidsforhold
  • Gi råd og rettleiing i vanskelege einskildsaker
  • Medverke til at økonomiske verkemiddel i einskildsaker blir utløyste raskt og effektivt og basert på skriftleg dokumentasjon
  • Arbeide med bedriftshelsetenesta i verksemda
  • Ta initiativ ovanfor andre samarbeidsaktørar som kan hjelpe verksemda i IA-arbeidet, til dømes NAV-kontor, arbeidstilsynet og leverandørar av helse- og rehabilitering