Båtar i hamna

Auke i kommunale gebyr for vatn og avløp

Flora bystyre har i sak 067/17 vedteke at frå og med 01.07.2017 (3. termin) 2017 vert kommunale avgifter for vatn og avløp auka med 10 prosent. 

Dette grunna ei presisering frå Kryss Revisjon om at kommunen sitt årsrekneskap for 2016 har negative fond innan vatn og avløp.

Ei av årsakene til dette er lågare uttak av vatn til oljeaktivitet i Nordsjøen. Tenesta for vatn og avløp er sjølvfinansierande, difor vert denne auka naudsynt for å finansiere drifta av tenesta.

Les meir