Ytteroyane

Avvikshandtering

Hensikta er å sikre at uønskja hendelsar blir handsama, at sårbare områder kartleggast, at gjentakelsar førebyggast og at antall aavvik reduserast. Innsendte avvik og forbetringsforslag skal brukast i kvalitetsforbetring og sikkerheitsarbeid.

Kva er eit avvik?

Avvik er feil på regelverk, på eigne instruksar eller rutinar.

  1. Medarbeidar fyller ut skjema. Utfylt skjema sendast til nærmaste leiar og verneombod.
  2. Leiar går gjennom meldinga, registrerar den i ACOS med mottakar av dette
  3. Registrering av uønskja hending/forbetringsforslag og sender skjema vidare til påklagar instans for handsaming. Meldingane skal handsamast av partane fortløpande, og skal vere ferdig handsama innan 4 uker. 
  4. Berørte avdelingar/einingar må syte for å involvere tilsette i eigen organisasjon slik at årsaksforhold blir kartlagt og informasjon gitt for å førebyggje gjentaking. Avviksmelding sendast/lagrast for registrering og vidaresendast til meldar.