Ytteroyane

Bedriftshelsetenesta

  • Bistå med planlegging og gjennomføring av endringar i arbeid og arbeidsmiljø
  • Bistår ved utarbeiding av retningsliner for arbeidsprosesser
  • Bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • Foreslår og arbeidar for tiltak som kan førebyggje helseskadar
  • Bistår med å overvake og følgje opp arbeidstakarens helse i høve arbeidssituasjonen
  • Bistår med tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøte
  • Bistår med informasjon og opplæring innanfor helse, miljø og sikkerheit
  • Bistår med førespurnader frå arbeidstakar, verneombod og arbeidsmiljøutval
  • Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven § 3-3