Ytterøyane fyr

Biologar på feltarbeid i innsjøar

Undersøkinga vil starte opp i veke 24 og omfatte 6 prøvetakingar til om med oktober.

Kommunen deltar i eit samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøke innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd konsulent som vil nytte båt til å ta prøver av planteplankton, oksygen og vassprøver til analyse på laboratorium. Undersøkinga vil starte opp i veke 24 og omfatte 6 prøvetakingar til og med oktober.

Følgjande innsjøar PDF document ODT document inngår i arbeidet: