Seglbåt med jente

Bustadsosialt velferdsprogram

Flora kommune er ein av 5 pilotkommunar som er i gang med eit 5 –årig velferdsprogram (utviklingsprogram) på Bustadsosialt arbeidsfelt. Arbeidet vert støtta av Husbanken.
Bustadsosialt arbeidsfelt dekkjer bu- og tenestetilbod til ulike grupper som har vanskar med å kome inn eller vere på den ordinære bustadmarknaden.  

Bustadsosialt velferdsprogram er organisert på strategisk nivå, med rådmannen som programeigar. Programleiar er Tone Undertun.

Trekk ved dagens situasjon:

 • Fragmentert planlegging og gjennomføring
 • Tildeling av bustad per teneste - varierande fleksibilitet påverkar utnyttingsgrad
 • Få tomter for kommunale eininger – trong for fleksibel bruk av  bustadmasse

Mål for programarbeidet:

 • Heilskapleg planlegging og organisering
  • Bruke statlege og kommunale ordningar samordna
 • Områdesatsing:
  • Betre utnytting av eksisterande/evt. ny bustadmasse
  • Legge til rette for auka samarbeid med private aktørar, kommersielle og frivillige
  • Bruke samla ressursar og verkemiddel på meir effektiv måte enn foranalysas kartleggingar viser
 • Oppfølgingstenester
  • Styrke buoppfølging og oppfølging av bygg – utøve effektiv bustadforvaltning
  • Legge til rette for kommunale tenester i offentlege og private utleigebustader på tvers av nivå/etatar

Tilråding om utviklingsområder frå Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR);

1. Omdisponering av bustadmasse

 • Endringar i eksisterande bustadmasse
 • Sal av eksisterande bustadmasse
 • Omregulering av tomter

2. Forebyggande arbeid

 • Tidleg innsats – før problem eskalerer
 • Potensielt store gevinster/innsparingar

3. Betre gjennomstrømming

 • Forebyggande tiltak -> redusere pågang
 • Tiltak for å få folk over på privat leige-/ eigemarked
 • Styrke buoppfølging
 • Overgangsbustader - treningsbustader
 • Kompetanse   

Programmet er i gang med prioritering og planlegging av prosjekt som tilrådd i foranalysa.

Her kan du lese foranalyse utført av NIBR.