Seglbåt med jente

Registrering av uregistrert jordsameige (matrikkellova §14, matrikkelforskrifta §32)

Søknaden må innehalde

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.
Dokumentasjon for å godtgjere at det faktisk dreiar seg om jordsameige.
Kart som viser kvar det uregistrerte jordsameiget er lokalisert, grenser, nabomatrikkeleiningar og eventuelle rettar.
Liste over eigedomar som ein reknar med har eigarpartar i jordsameiget, og eigarpartane deira.
Opplysningar om nabomatrikkeleiningar og eventuelle rettar som vert påverka.
Fullmakt
 
Gebyr etter punkt 3.1.5 i gebyrregulativet