Ytteroyane

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

Du har rett til å få erstatning dersom husdyra dine er skadde eller drepne av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendast til Fylkesmannen.

Tenesteomtale

Etter naturmangfaldslova vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadd av rovvilt. Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen meiner at det er svært sannsynleg at tapet skuldast rovvilt.

Med husdyr meiner ein bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt meiner ein gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Målgruppe

Husdyreigarar

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Naturmangfoldloven
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 13:46