Båtar på hamna

Fastlegeheimel og fastlegeheimel- deleliste

Søknadsfrist 21.11.2011

Ein av våre erfarne fastlegar ynskjer trappe ned mot pensjonsalder og vi lyser difor ut deleliste frå mars 2012.

Vi har og ledig ein fastlegeheimel frå mars 2012, listestorleik 1000 pasientar
 

smsbygget 2[ 1]  I kommune er etablert Sunnfjord Medisinske Senter med stort primærlegekontor, augelegar og fysikalsk medisinar. Elles rommar senteret helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi, bedriftshelseteneste, apotek, optikar og NAV kontor.

 
Primærlegedelen har 12 fastlegar og turnuslege. Ca. 10 delt vaktordning med pliktig deltaking. Velutstyrt praksis. Win Med EDB system. Elektronisk kommunikasjon med sjukehus og omsorgstenester.
Andre stillingar er besett og kommunen har dei siste åra hatt stabilitet i primærlegekorpset. Gode kollegiale samarbeidstilhøve. Strukturert internt opplæringsprogram og høve til vegleiing og vidareutdanning til spesialist i almenmedisin.
 
Ved tildeling av heimlar vert det føresett at søkjar vert samd med heimelsinnehavar og driftsfellesskapet av legar om vilkår for drift av praksisen.

I tillegg må ein som del av fastlegeavtalen pårekne inntil 7,5 timar kommunalt arbeid (sjukeheimslege/helsestasjon /skulehelseteneste/anna) pr. veke etter nærare avtale.
 
Nærare opplysningar hjå fastlege Dagfinn Krogsæter tlf 41692655 eller kommuneoverlege Jan Helge Dale tlf 57758000/90728004. Sjå og vår heimeside.
 

Elektronisk søknadsskjema finn du på her
Søknadsfrist 21.11.2011.