hamnebasseng langt

Feiing

Alle bustader kor det er kopla omn/omnar til skorstein er pålagt feiing.

Feie- og tilsynsgebyret dekker feiing etter behov - tilsyn kvart 4. år og informasjon. Gebyret er heimla i brann- og eksplosjonslova. Det er bystyret som fastset gebyret.

Brann og Feiarvesenet gjev informasjon om feiinga, korleis den skal utførast og kor ofte. Det er sett krav til feiing minimum kvart fjerde år og det kan i særskilte høve vere behov for hyppigare feiing enn kvart andre år. Dette vert vurdert i høve til fyringshyppigheit, installasjonar, fyringstype med meir.

Eigar av bustaden skal sikre at tilkomst til skorstein er tilfredsstillande i høve til
gjeldane lover og forskrifter. På alle bustader skal det vere tilrettelagt med stigtrinn, eventuelt arbeidsplattform. I spesielle høve, kan det monterast feieluke inne i bygget. I desse høva er ikkje stigtrinn naudsynt. Til eigaren av bustader kor dette ikkje er tilrettelagt i dag, vert det sendt ut pålegg om utbetring frå Brannsjefen.

Arbeidsgjevar (kommunen) har ansvaret for feiarane sitt arbeidsmiljø og skal derfor vurdere om taksikringa er forsvarleg etter forskrift om Feiing og tilsyn med fyringsanlegg § 4.2 og Arbeidsmiljølova § 8.1.

Ved manglande tilkomst, eller tilbakemelding til feiar, vert det ikkje utført feiing og tilsyn, men feieavgift vert likevel kravd eigar.

Vedtak vert gjort av Brannsjefen.

Heimel:
Lov om brannvern og forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med vegleiing.