Båtar på hamna
Driftsrekneskapen til Flora kommune viser eit mindreforbruk på 1,1 mill kr. i 2010

Flora kommune med overskot

Driftsrekneskapen til Flora kommune viser eit mindreforbruk på 1,1 mill kr. i 2010

Rekneskapen går no vidare til revidering, og skal godkjennast av bystyret før endeleg resultat vert fastsett.

Omsorgstenesta har framleis utfordringar i 2011, men det er gledeleg at driftsresultatet viser ein positiv retning i 2010.

Ei vidare orientering vil bli gitt i formannskapet 22. februar 2011.

Florø 15. februar 2011

Terje Heggheim
Rådmann