Båtar på hamna

Foreldrebetaling i barnehage

OBS: Slike søknadar skal ikkje sendast per e-post. 

Foreldrebetaling i barnehage er regulert i Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager m.v (barnehagelova) § 15, og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Flora bystyre avgjer til ei kvar tid satsar for foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane. Betalingssatsar vert fastsett kvart år i desember, i handsaminga av det kommunale budsjett og handlingsprogammet for det kommande året. Satsane for foreldrebetaling vert fastsett i samsvar med barnehagelova § 15, og forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Gjeldande satsar er å finne i det kommunale gebyr og avgiftsregulativet for varer og tenester.

Private barnehagar kan ha andre satsar for foreldrebetaling.

Ordinær foreldrebetaling

(forskrift om foreldrebetaling i barnehage §§ 1 og 2; utdrag)

Foreldrebetalinga for ein heildags ordinær barnehageplass skal ikkje settast høgare enn ei maksimalgrense, som vert fastsett av Stortinget kvart år. 

 • Ein heildags ordinær barnehageplass er ein barnehageplass med opphaldstid meir enn 41 timar pr. veke.

Foreldrebetalinga for eit deltidstilbod skal settast lågare enn foreldrebetalinga for eit heildagstilbod.

 • Eit deltidstilbod er ein barnehageplass med opphaldstid mindre enn 41 timar pr. veke.

Kostpengar i barnehage

Kostpengar til mjølk, frukt/grønt og måltid, kjem i tillegg til foreldrebetaling for barnehageplass. Det er ikkje søskenmoderasjon i høve kostpengar.

Dei barnehagane som har eiga ordning med matserving til barna, har høgare satsar til kostpengar enn det som går fram av det kommunale gebyr og avgiftsregulativet. Foreldrerådet i barnehagen avgjer ordning med matservering.


Moderasjonsordningar

Søskenmoderasjon
(forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3; utdrag)

Det er 30 % moderasjon i foreldrebetalinga for 2. barn og 50 % reduksjon i foreldrebetalinga for 3. eller fleire barn.

 • Søskenmoderasjonen omfattar søsken som bur fast saman.
 • Søskenmoderasjonen gjeld også for søsken som går i ulike barnehagar innan same kommune.

Ikkje-kommunale barnehage-eigarar får refundert reduksjon i foreldrebetalinga som følgje av søskenmoderasjon, som del av det offentlege tilskotet.


Nasjonale ordningar med reduksjon i foreldrebetalinga for familiar med låg inntekt

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetalinga.

Reduksjon av foreldrebetaling for foreldre med låg inntekt
(endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3, gjeldande frå 01.05.2015);

Foreldrebetalinga skal for første barn i barnehage utgjere maksimalt 6 % av familien/hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og vere avgrensa opp til maksimalgrensa for foreldrebetaling etter § 1.

Frå august 2019 gjeld dette hushaldningar som har samla inntekt som er lågare enn kr 548 500,-.

For andre, tredje og fleire barn skal foreldrebetalinga vere i samsvar med bestemmelsen om søskenmoderasjon. Denne er 30 % moderasjon for barn nr 2, og 50 % moderasjon for dei følgande barna, berekna ut av foreldrebetalinga for det første barnet. Klikk her for søknadsskjema.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar
(endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3, gjeldande frå 01.08.2019);

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart som bur i familiar/hushaldningar med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke (gratis kjernetid). Ordninga gjeld for familiar/hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn kr. 548 500,- (Nasjonalt fastsett årsinntekt gjeldande frå 01. august 2019).

For andre, tredje og fleire barn skal foreldrebetalinga vere i samsvar med bestemmelsen om søskenmoderasjon. Denne er 30 % moderasjon for barn nr 2, og 50 % moderasjon for dei følgande barna, berekna ut av foreldrebetalinga for det første barnet.

Foreldre kan søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar i samsvar med endringar i forskrift om foreldrebetaling § 3 gjeldande frå 01.05.2015 og 01.08.2016. Frå 01.08.2019 vil ordninga om gratis kjernetid også gjelde for 2-åringar). Det er utarbeidd eit eige søknadsskjema til føremålet.

 • Søknaden skal sendast til den kommunen der barnet er folkeregistrert.
 • Søknaden vil som hovudregel vare for eitt barnehageår av gangen.
 • Søknadsfrist er 1. juni kvart år
 • Foreldre til barn som startar i barnehage midt i eit barnehageår, vil også kunne søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
 • Det kan også søkjast om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid dersom det i løpet av barnehageåret skjer vesentlege og varige endringar i hushaldninga si inntekt som fører til store inntektstap (langtids arbeidsløyse, endring i hushaldninga si samansetting eller liknande). Slike endringar må dokumenterast.
 • For søknadar mottatt i løpet av barnehageåret (utanom søknadsfristen 1. juni), vil retten til moderasjon gjelde frå og med den første heile månaden etter søknadstidspunktet.

Kriteria som ligg til grunn for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 • Foreldrebetalinga for første barn skal ikkje vere meir enn 6% av hushaldninga si samla skattepliktige person- og kapitalinntekt, avgrensa til maksimalsatsen.
 • Hushaldninga si samla skattepliktige person- og kapitalinntekt må vere lågare enn 548 500,- for redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid 20 t/v for 2-, 3-, 4- og 5-åringar.
 • Ektefeller, registererte partnarar og sambuarar vert rekna som hushaldning.
 • To ugifte personar over 18 år som har bur saman i ekteskapsliknande forhold (minst 12 av dei siste 18 månadane), eller har felles barn, vert rekna som sambuarar.
 • Bur barn fast hos begge foreldre, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i den hushaldninga der barnet er folkeregistrert.

Sjølvmeldinga (-ane)/ skattemeldingane til hushaldninga for siste år, skal leggjast ved søknad om redusert foreldrebetaling og søknad om gratis kjernetid, som dokumentasjon.

 • Dersom sjølvmeldingane/skattemeldingane ikkje inneheld opplysningar om skattepliktig person- eller kapitalinntekt, skal dette opplysast om i søknaden.
 • Hushaldningar som ikkje kan legge fram sjølvmelding/skattemelding som dokumentasjon, må legge fram annan dokumentasjon som t.d. introduksjonsstønad, lønnslipp frå arbeidsgjevar eller skriv får NAV om stønad.

Flora kommune som barnehagemyndigheit har ansvar for å oppfylle foreldre med låg inntekt sin rett til reduksjon i foreldrebetalinga og rett til gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5- åringar. Retten gjeld for barn som er folkeregistrert i kommunen.

 • Når søknad er handsama og det er gjort vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar med heimel i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3, vil foreldra automatisk få redusert foreldrebetalinga, uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
 • Ikkje-kommunale barnehageeigarar får refundert reduksjon i foreldrebetalinga som følgje av vedtak om redusert foreldrebetaling som del av det offentlege tilskotet.

Søknadar om reduksjon av foreldrebetaling for foreldre med låg inntekt og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar vert å sende til:

Flora kommune
Markegata 51
6900 Florø