Skulestart

Frå 1. april til og med 20. august er det generell bandtvang i Norge

Generell bandtvang gjeld alle, og er eit av fleire tiltak som vert sett i verk for å handtere overlappande interesser. 

Dette er et felles omsyn på lik linje med det generelle bålforbodet som skal hindre skog- og lyngbrann, jakt- og fredingstid for vilt, eller avgrensingar ved motorferdsel i utmark. 

Denne perioden er ei sårbar tid for både viltlevande dyr og fuglar, og våre husdyr når dei er på beite. For at vi skal kunne ferdast i naturen og at det skal være plass til alle må vi tilpasse oss lovverk, årstid, lokale forhold, og andre dyr og menneske.