hamnebasseng langt

Fri frå skulen utanom fridagar

I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-11.

Permisjon frå den pliktige opplæringa står det:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
 

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.

Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

Skjema: Søknad om elevpermisjon - Florø barneskole