Båtar på hamna

Fv. 545 Kinnvegen - Søknad om VA-anlegg m.m.

Asplan viak, på vegne av Fylkeskommunen/Statens vegvesen, søker om nytt leidningsanlegg (VA-anlegg) for ein del av tiltaka som vert gjort på/for private eigedomar langs Kinnvegen.

Omfang av søknaden

Fase 2 omfattar midtre del: Begge sider av Kinnvegen frå krysset med Soldalvegen og Storevatnet. For VA-anlegget og for nokre tiltak elles, som er knytt til eigedomar ved vegen, og som ikkje er med i reguleringsplanen for området. 

Søknaden kan de lese her