Ytteroyane

Fysio- og ergoterapitenesta


Fysio- og ergoterapitenesta har som mål å bistå menneske i alle aldrar med ulike typar fysiske funksjonshemmingar slik at den enkelte får best mogeleg føresetnader for meistring og deltaking i det daglege liv.


Prioriterte grupper for den kommunale tenesta:

  • Heimebuande eldre med spesielt fokus på rehabilitering.
  • Funksjonshemma barn / unge som treng særleg oppfølging i høve motorikk og ergonomi.
  • Førebyggjande arbeid retta mot alle aldersgrupperPrivate fysioterapeutar:
Fysioterapigruppa SMS er private fysioterapeutar med driftsavtale. Dei tek imot alle grupper. For å få time hjå desse må du ha henvisning frå lege.