Seglbåt med jente

Gebyrregulativ for 2019

1. Bygge-, frådelings- og utsleppssaker

Gebyret er vedteke med heimel i plan- og bygningsloven § 33-1, og Forskrift om avgrensing av forurensing § 11-4, og omfattar sakshandsaming av byggesaker, dispensasjonssaker, frådelingssaker og utsleppssaker.

1.1  Innhald og føresetnadar for gebyret

Gebyret omfattar sakshandsaming, godkjenning av ansvarsrett, første gongs førehandskonferanse, dokumentkontroll, samt tilsyn (stikkprøver) i byggeperioden. Tiltakshavar er mottakar av gebyret.

Gebyrsatsane oppgjeve i gebyrregulativet gjeld for søknadar levert komplett inn via byggsøksystemet. For å bli rekna som komplett innlevert søknad skal alle naudsynte vedlegg følgje søknaden i byggsøksystemet og være i PDF-format. For saker levert inn på anna måte, sjå § 4 i regulativet.

Eventuell påvising av bygning i marka kan verte rekvirert utført av kommunen, og betalt etter gjeldande regulativ.

1.2  Betalingsplikt

Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr, uavhengig av utfallet i saka.

1.3  Tidspunkt for avrekning av gebyr

Gebyret vert utrekna i høve til det regulativ som gjeld når fullstendig søknad er motteke av kommunen.

1.4  Byggesøknadar levert inn på anna måte enn via byggsøksystemet (700)

For byggjesøknadar levert inn på anna måte enn via byggsøksystemet skal det leggast til 50% til det ordinære gebyret for byggesaka. Det skal ikkje reknast 50% på dispensasjonar.

1.5  Fleire tiltak i ein søknad

Ved byggemelding av fleire tiltak samstundes, skal det reknast gebyr for kvart tiltak.

1.6  Søknad om rammeløyve og igangsetting

Ved søknad om rammeløyve vert det fakturert handsamingsgebyr for heile tiltaket. Dersom det vert gjeve igangsettingsløyve, samstundes med rammeløyve, skal det ikkje reknast gebyr for dette. Elles vert igangsettingsløyve fakturert som 10% av fullt gebyr. Handsamingsgebyret for igangsettingsløyve skal ikkje være mindre enn basisgebyret i punkt 09 i regulativet.

1.7  Bruksendring

Ved bruksendring, der det ikkje vert gjort ombygging, skal det betalast 50% av fullt gebyr for den kategori bygget skal nyttast til. Ved bruksendring der det vert gjort ombygging, skal det betalast etter satsane for ombygging for den kategori bygget skal nyttast til.

1.8  Kombinerte bygningar

Har bygningen fleire funksjonar, vert gebyret rekna etter høgaste gebyrklasse.

1.9  Tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar

Ved tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar bereknast gebyret etter høgaste tiltaksklasse.

1.10  Mellombelse bygningar/konstruksjonar

Ved mellombelse bygningar og konstruksjonar skal det betalast fullt gebyr.

1.11  Anna arbeid

For anna arbeid der det ikkje er faste gebyr, og for arbeid som skal fakturerast etter medgått tid, skal det brukast ein timesats på kr 1 044,-.

1.12  Ekstraarbeid ved pålegg etter Plan- og bygningslova kap 32

Ved pålegg etter Plan- og bygningslova § 32-3 og § 32-4 for nye tiltak vert handsamingsgebyr rekna som 200 % av normal sats for å kompensere for ekstraarbeid. Det skal ikkje fakturerast 200% av dispensasjonsgebyret. Gebyr vert fakturert adressat for pålegget. Handsamingsgebyret vert berekna ut i frå det gjennomførte tiltaket, og vert fakturert uavhengig av om tiltaket vert kravd retta ved søknad, eller om tiltaket vert kravd fjerna. Gebyret skal fakturerast samstundes som det vert fatta vedtak om pålegg.

Dersom det etter pålegg vert søkt om løyve til tiltak, skal tiltakssøknaden fakturerast 50 % av ordinært gebyr.

Ved pålegg som ikkje gjeld nye tiltak, til dømes ulovleg bruk, skal arbeid med pålegg fakturerast etter medgått tid etter satsen punkt 1.11.

Dersom det vert søkt om eit ulovleg tiltak, utan at det er naudsynt med pålegg, vert handsamingsgebyret likt ordinært gebyr.

1.13  Urimeleg gebyr

Dersom storleiken på gebyret vert klart urimeleg i høve til det arbeid og dei kostnader kommunen har hatt med saka, eller gebyret er urimeleg av andre grunnar, kan kommunen fastsette passande gebyr. Regulativet kan berre fråvikast ved spesielle høve.

1.14  Klageadgang

Storleik på gebyra (gebyrregulativet) blir fastsett av bystyret. Dette er ei forskrift som ikkje kan påklagast, jf. kap. VII i Forvaltningslova.

Kommunen si avgjerd i søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven.

1.15  Meirverdiavgift

Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for teneste etter gebyrregulativet, med unntak av gebyr etter brukt tid.

TILTAK SOM HANDSAMAST ETTER SØKNAD

For byggjesøknadar levert inn på anna måte enn via byggsøksystemet skal det leggast til 50% til det ordinære gebyret for byggesaka.
Det skal ikkje reknast 50% på dispensasjonar (700)

 

Tiltaksklasse

01. BUSTADER  (710)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Rein einebustad og einebustad med hybel/sokkelhusvære

21 929

 

 

b)  Tomannsbustad, vertikaldelt eller horisontaldelt

32 897

40 417

 

c)  Rekkehus og kjedehus per eining

21 929

40 417

 

d)  Bygning på 2 etasjar med 4 eller fleire bueiningar, per eining

21 929

40 417

 

e)  Andre bustadhus (hybelhus, pr bygg)

21 929

40 417

 

f)  Tilbygg, påbygg, ombygging  (våtrom) pkt. a - e

 

 

 

    <50 m2 bruttoareal

2 741

4 477

 

    >50 m2

4 477

8 929

 

g)  Blokk/høghus/punkthus/lamellhus/terrassehus 

 

125 439

182 354

h)  Anna hustype

46 993

93 989

150 905

i)  Tilbygg og påbygg, punkt g-h

 

 

 

    < 50 m2

4 700

9 401

14 392

    > 50 m2

11 748

15 665

19 532

j)  ombygging punkt g-h < 50% av totalt areal

34 461

56 392

77 100

k)  ombygging punkt g-h > 50% av totalt areal (hovudombygging)

56 392

93 990

150 088

 

 

 

 

02. ANDRE  TILTAK PÅ BUSTAD-/NÆRINGSEIGEDOM M.M. (720)

 

 

 

a) Fasadeendring/vindauge  per fasade

2 741

3 507

 

b) Støttemur/innhegning/gjerde/støyskjerm

2 741

3 507

5 482

c) Bryggjer/flytebryggjer

2 741

5 482

10 964

d) Graving/sprenging/fylling, terrengendringar og vegar

2 741

8 416

13 314

e) Skilt/reklame

2 741

3 507

 

f) Større skiltplan

3 507

5 482

 

g) Basseng/brønn/dam

2 741

5 482

10 964

h) Bygningstekniske installasjonar 

2 741

5 482

10 964

 

03. ANDRE NYBYGG (730)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Garasje/naust/uthus inntil 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal

 2 741

  

 

b)  Garasje/naust > 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal

 5 482

 10 964

 16 447

c)  Andre

 2 741

 

 

d)  Fritidsbustad/campinghytte

 12 530

 

 

e)  Til- og påbygg, a-e

 2 741

 

 

f) Konstruksjonar og anlegg: kai, molo, tekniske anlegg mm.

 7 832

 15 665

 23 496

 

 

 

 

04. PRODUKSJONSBYGG FOR VERKSTAD OG INDUSTRI (740)

 

 

 

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Etasjebygg for fabrikk eller verkstad, evt. kombinert med kontor

 37 594

 56 392

 75 191

b)  Produksjonshall evt. kombinert med kontor

 37 594

 56 392

 75 191

c)  Andre produksjonsbygg 

 37 594

 56 392

 75 191

d)  Til- og påbygg/ombygging, a-c, minimumsgebyr <50 m2

 5 482

 10 964

 16 447

     <1000 m2

 16 447

 21 931

 27 414

     >1000 m2

 27 414

 32 894

 37 594

 

 

 

 

05. KONTOR-, FORRETNINGS- ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG  (750)

 

 

 

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Kontorbygg og administrasjonsbygg

 46 994

 75 189

 108 086

b)  Varehus og andre butikkbygg

 46 994

 75 189

 108 086

c)  Ekspedisjonsbygg og terminalar

 46 994

 75 189

 108 086

d)  Lagerbygg og garasjebygg <100 m2 

 7 778

 15 665

 23 496

e)  Lagerbygg og garasjebygg  >100 m2

 15 665

 23 496

 28 197

f)  Bensinstasjon

 23 496

 29 076

 34 461

g)  Anna bygg for kontor, forretning eller samferdsle

 28 197

 23 496

 39 946

h)  Tilbygg og påbygg, a-g, minimumsgebyr <50 m2

 7 778

 15 665

 23 496

     <1000 m2

 15 665

 23 496

 28 197

     >1000 m2

 28 197

 33 588

 38 933

i)  ombygging < 50 % av totalt areal

 15 268

 23 496

 28 197

j)  ombygging >50 % av totalt areal (hovudombygging)

 28 200

 34 461

 39 946

k) For nybygg over 2.000 m2 vert gebyret fastsett pr. m2 bruksareal

 24,97

 38,87

 52,21

 

06. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (760)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Hotell 

 46 994

 93 989

 140 950

b)  Andre bygg

 40 984

 77 148

 116 522

c)  Til- og  påbygg, a-b, minimumsgebyr <50m2

 7 832

 15 665

 23 496

     <1000 m2

 28 197

 34 461

 39 946

     >1000 m2

 37 594

 56 392

 77 148

d)  Ombygging <50% av bygning

 28 197

 34 461

 39 946

e)  Ombygging >50% av bygning (hovudombygging)

 39 946

 77 148

 116 522

 

 

 

 

07. BYGG FOR OFFENTLEGE OG PRIVATE TENESTER (770)

 

 

 

Basisgebyr:

 

 

 

a)  Bygg for undervisning/forsking 

 

 77 148

 98 689

b)  Sjukehus/aldersheim/sjukeheim 

 

 77 148

 98 689

c)  Barnehagar

 37 594

 77 148

 

d)  Omsorgsbustader

 37 594

 77 148

  

e)  Kyrkje/gravkapell og liknande

 37 594

 77 148

 98 689

f)  Samfunnshus/forsamlingshus

 37 594

 77 148

 98 689

g)  Teater/kinobygg 

 

 77 148

 98 689

h)  Idrettsbygg 

 

 56 392

 86 158

i)  Garderobebygg  <500 m2 (nybygg/tilbygg)

 29 764

 56 392

 86 158

j)   Andre bygg 

 

 56 392

 86 158

k)  Til- og påbygg, a-j, minimumsgebyr  <100 m2

 7 832

 15 665

 23 496

     <1000 m2

 28 197

 37 594

 75 193

     >1000 m2

 37 594

 75 193

 113 569

l)    ombygging < 50% av totalt areal

 

 21 931

 27 414

m)  ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging)

 

 37 594

 75 193

 

 

 

 

08. BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG FANGST (780)

 

 

 

a)  Driftsbygningar 

 14 880

 21 931

 

b)  Andre bygg (landbruksgarasje og liknande)

 5 482

 10 964

 

c)  Til- og påbygg, a-b, minimumsgebyr  <50 m2

 2 741

 5 482

 

    >50 m2 <100 m2

 5 482

 10 964

 

    >100 m2

 10 964

 14 880

 

d)   ombygging <50% av totalt areal

 5 482

 10 686

 

e)   ombygging >50% av totalt areal

 10 964

 14 880

 

09. REVIDERTE TEIKNINGAR/TILLEGGSSØKNADER  (790) (mindre endringar)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Basisgebyr:

2 741

 

 

Det skal bereknast gebyr tilsvarande 20% av normalgebyr for den enkelte bygningstypen og tiltaksklasse, men ikkje mindre enn basisgebyr.

 

 

 

 

 

 

 

10. FORNYING  AV BYGGJELØYVE  (800)

 

 

 

Fornying av byggjeløyve skal reknast som ny sak

 

 

 

 

 

 

 

11.  RIVING - Gebyr pr. bygning  (810)

 

 

 

Mindre bygningar som garasje, uthus, fjøs (må vere tiltaksklasse 1)

    4 853 

 

 

Einebustadar, tomannsbustadar, rekkehus og liknande

 4 853

 7 015

 

Andre større bygningar

 9 704

 12 432

 18 918

 

 

 

 

12. SJØLVBYGGAR  (820)

 

 

 

Lokal godkjenning av føretak utan lokal godkjenning

 3 651

 

 

Sjølvbyggjar - berre eigen bustad/garasje/uthus m.m. på eigen eigedom

 6 584

 

 

Sentral godkjenning dekkar deler av tiltaksprofilen

 3 651

 

 

13. FØREHANDSKONFERANSE  (830)

 

 

 

 2. gongs og seinare førehandskonferanse

 1 955

 3 916

 5 873

 

 

 

 

14. UTOMHUSPLANAR (pr. plan)  /OPPARBEIDING  (840)

 

 

 

 <5000 m2

 3 916

 

 

 >5000 m2

 8 612

 

 

15. DISPENSASJONAR  (850)

 

 

 

Dispensasjon frå arepalplan med tilhøyrande bestemmelser for etablering av nye eigedomar, ny hovudbrukseining eller vesentlege utvidelsar av brukseiningar, herunder dispensasjonar frå kommuneplanens plankrav. Dispensasjon for forhold som krev uttale, eller samtykke frå overordna myndigheit.

Anna innvilga dispensasjon frå arealplan. Gebyr ileggast for kvart tilhøve som krev dispensasjon.

Dispensasjon for forhold som krev uttale, eller samtykke frå overordna myndigheit.

Dispensasjon frå teknisk forskrift eller plan- og bygingsloven. Gebyr ileggast for kvart tilhøve som krev dispensasjon.

Dispensasjon frå arealplan som krev minimal vurdering som følgje av innarbeida praksis og/eller er i samsvar med retningsliner i kommuneplan.

 

15 095
 

7 548
 

3 775
 

3 775

 

 

 

16. HEIS/ RULLETRAPP  (860)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

 

Sakshandsamingsgebyr

I tillegg skal tiltakshavar dekke kommunen sine utgifter ved fagkunnig bistand ved søknad om anleggsløyve eller kontroll av anlegg som er i drift, jfr pbl § 106a nr. 3.

2 348

 

 

 

17. FRÅDELINGSSAKER  (870)

 

 

 

 

Søknad i samsvar med grenser fastsett i godkjent regulerings- eller utbyggingsplan, pr parsell
Under 2 daa:
Over 2 daa:

 

2 678
 5 357

 

 

 

Søknad i uregulert område, samt søknad om andre grenser enn fastsett i godkjent regulerings- eller utbyggingsplan, pr parsell
Under 2 daa:
Over 2 daa:5 103 
10 205

 

 

 

18. UTSLEPPSSAKER  (880)

 

 

 

 

Søknad om utsleppsløyve anlegg < 15 PE

 3 010

 

 

 

Søknad om utsleppsløyve anlegg > 15 PE

 6 017

 

 

 

Kontroll av avløpsanlegg, årleg gebyr, pr bustad/ fritidsbustad

 306

 

 

 

Etterlysing av dokumentasjon som følgjer av Forskrift om begrensing av forurensing § 12-4

 1 542

 

 

 

Kontroll av avløpsanlegg, årleg gebyr, pr næringseigedom

705

 

 

 

 

 

 

 

 

19. OVERTREDELSEGEBYR  (890)

 

 

 

 

Gebyrstorleiken er fastsett i § 17-1 i Forskrift til plan- og bygningslova om byggesakshandsaming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. TVANGSMULKT  (900)

 

 

 

 

Tvangsmulkt etter plan- og bygningslova §32-5 vert fastsett i kvar enkelt sak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kunst i offentleg rom (920)

 

 

 

 

Ved utbyggingsavtaler om kunst i offentleg rom skal det i samsvar med kommunedelplan for Florø sentrum punkt 2.14 setjast av midlar pr m2

141

 

 

 

 

 

 

 

22. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST

 

 

 

Behandling av midlertidig brukstillatelse per bueining

Ved vesentlige mangler i anmodning om midlertidig brukstillatelse kor ein må gje skrifteleg tilbakemelding per bueining

Der kor det er gitt midlertidig brukstillatelse , og anmodning om ferdigattest ikkje føreligg innan fastsett frist per bueining

Ved vesentlige mangler i anmodning om ferdigattest kor ein må gje skrifteleg tilbakemelding per bueining

5 405

 3 775

 

 5 405

 3 775

 

 

23. SATS FOR INNBETALING TIL FELLES PARKERINGSLØYSING

 

 

 

Pris per plass ekskl. mva

Tal plassar som kan løysast ved innbetaling til felles parkeringsløysning skal vere godkjent i reguleringsplan eller byggesak etter plan og bygningslova.

217 274

 

 

2. Plansaker

Gebyret er vedteke med heimel i Plan- og bygningsloven § 33-1.

2.1 Oppstartsmøte § 12-8   

Gratis.

2.2 Private framlegg til reguleringsplan (detaljregulering), evt. endring av gjeldande reguleringsplan

(Pbl §12-9, §12-10 og §12-11)

Handsamingsgebyrert skal fakurerast ved mottak av komplett planframlegg og skal reknast etter følgjande tabell:

 

Enkel sak

Middels tung sak

Komplisert sak

A) Basis-gebyr

 54 055

 108 110

162 165

B) Tillegg for ramme-     avklaring

 9 043

 18 089

Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr: kr. 27 097

C) Tillegg for bearbeiding

 9 043

 18 089

Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr: kr. 27 097

D) Handsaming avplanprogram § 4-1

 9 043

 18 089

Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr: kr. 27 097

E) For detaljreguleringar som er i strid med kommuneplanen sin arealdel eller områdeplan, skal det betalast eit tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret.

F) For planforslag som endrast (forslagstillar sitt ynskje eller i samband med motsegn) etter at planforslaget er fremja for planutvalet, skal det betalast følgjande tillegg:

- 25% av gebyret dersom endringar genererer ei avgrensa høyring og ny framlegging for planutvalet.

- 50% av gebyret dersom endringar må varslast på nytt og sendast på fullstendig høyring.

Basisgebyret føreset at planen er koda i samsvar med ”kart- og planforskrifta”.

Dersom planen ikkje er i samsvar med ”kart- og planforskrifta” kjem kostnad for bearbeiding som tillegg på basisgebyret. Søknad med innsending av plan som ikkje er i samsvar med forskrifta krev at dette må avtalast på førehand med kommunen.

Basisgebyret er eit fast gebyr til dekking av kommunen sine gjennomsnittskostnader fram til saka er ei «offentleg plansak» med ein søknad som er fullstendig frå søkjar si side.

A) Basisgebyr

Enkel sak:

Planar for utbygging av hyttefelt som ikkje medfører vesentlege konfliktar i høve til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordna plan.

Planar for einebustader utanfor kommunedelplan for Florø sentrum som ikkje har meir enn tre einingar.       

Middels tung sak:

Ei plan blir å rekne som "middels tung sak" dersom den ikkje kjem inn under skildringane for "enkel sak" eller "komplisert sak".

Komplisert sak:

Planar over 10.000 m2 (dette gjeld ikkje dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordna plan).

Planar innanfor kommunedelplan for Florø sentrum.

Planar som legg til rette for eller ligg tett opp til industri.

Planar som medfører krav om planomtale og konsekvensutgreiing, PBL § 4-2.

B) Tillegg for rammeavklaring

Dersom kommunen som ledd i sakshandsaminga fram til saka blir ei «offentleg plansak» må bruke tid på avklaring av rammer som er uavklara i høve til lov, forskrift, overordna plan eller vedtak gjort i medhald av desse, skal det betalast tilleggsgebyr som vist i tabellen. Inndelinga for tilleggsgebyret er definert slik:

Enkel:                  

Få og små rammeavklaringar i høve til gjeldande plan(ar), (inntil eitt dagsverk).

Middels:            

I samsvar med overordna plan, men med manglande detaljavklaringar i høve til gjeldande plan(ar) (Frå 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen).

Komplisert:      

Forslag i strid med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak.

C) Tillegg for bearbeiding

Dersom kommunen som ledd i sakshandsaming fram til saka blir ei «offentleg» plansak må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen eller det vert avtalt at plankartet kan innleverast utan heilt å vere i samsvar med ”kart- og planforskrifta”, skal det betalast eit tilleggsgebyr som vist i tabellen. Graden av bearbeiding blir definert slik:

Enkel:                  

Nokre mindre justeringar må utførast.

Middels:            

Kommunal bearbeiding av planframlegget som krev 1-4 dagsverk.

Komplisert:      

Stor grad av kommunal bearbeiding av planframlegget er naudsynt.

2.3 Søknad om mindre reguleringsendring

(Pbl § 12-12)
Søknad om mindre reguleringsendring som kjem inn på grunnlag av at eksisterande plangrunnlag må justerast/endrast eller ved behov for mindre justering i planutforminga.

Saksgebyr: 

22 638

2.4 Fornya søknad og søknad om planendring

Dersom det innan eitt år blir sendt inn ny søknad for plan som vart nekta fremma, eller det blir søkt om endringar i høve til det som vart godkjent, skal det betalast halvt basisgebyr og fulle tilleggsgebyr i høve til rammeavklaring og bearbeiding dersom søknaden medfører trong for dette. Før ein reknar gebyr skal ein fornya søknad klassifiserast ut frå den situasjonen denne nye søknaden er i høve til klassifiseringsreglane over. 

For søknad om endring av godkjent plan som er eldre enn eitt år skal det betalast fulle gebyr.

2.5 Konsekvensutgreiing

(Pbl kap 4)

Der kommunen er godkjenningsmynde for søkjaren si konsekvensutgreiing i Forskrifta om konsekvensutredning etter Plan- og bygningslova kapittel 4 skal det betalast gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkunnig bistand.

Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve:

66 264

2.6 Planspørsmål, politisk planspørsmål ved oppstart av planarbeid

(Pbl § 12-11)

Gebyr for sakshandsaming av planspørsmål: 

19 129

2.7 Timekostnader

Internt arbeid som skal fakturerast etter medgått tid etter desse gebyrsatsane, kr pr time

1 372

2.8 Meirverdiavgift

Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for teneste etter gebyrregulativet, med unntak av gebyr etter brukt tid.

3. Kart- og oppmålingstenester m.v.

Gebyrregulativet omfattar arbeider etter matrikkelloven, eigarseksjonslova samt andre karttekniske oppgåver.

Gebyr for oppdrag utført etter dette regulativet skal sendast rekvirent før oppdrag er begynt i marka. Rekninga skal då vere i samsvar med dei satsane som gjeld på tidspunkt da rekvisisjon er motteken av kommunen.

Gebyr for tinglysing skal betalast etter gjeldande sats ved tidspunkt for tinglysing.

Utgifter til eventuelt hjelpemannskap, bilgodtgjersle, administrative utgifter, merkemateriell og arbeid med merking av grenser er inkludert i prisen, unntatt oppdrag etter punkt 3.8.

Veiledning i oppmålingssaker vert gitt fritt i inntil ein time og deretter fakturert etter timespris etter punkt 3.8

3.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING

3.1.1  Oppretting av grunneigedom og festegrunn

Areal frå 0 – 300 m²            

 15 848

Areal frå 301 – 2000 m²       

 29 258

Areal frå 2001 – 4000 m²     

 32 915

Areal frå 4001 m² – auke pr. påbyrja da

 1 828

Maksimalt gebyr pr. tomt     

 54 859

Rabatt på tomtegebyr (same rekvisisjon):

 

4 tomter     

25%

5 tomter

30%

6 eller fleire tomter

50%

3.1.2  Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Areal frå 0 –  500 m²      

 16 010

Areal frå 501 –  2000 m²   

 20 585

Areal frå 2001 m² auke pr. påbyrja da.    

 1 619

3.1.3  Oppmåling av uteareal til eigarseksjon pr. eigarseksjon

Areal frå  0 –  50 m²          

 6 861

Areal frå  51 –  250 m²       

 9 147

Areal frå  251 – 2000 m²    

 16 010

Areal frå    2001 m² auke pr. påbyrja da

 1 601

3.1.4  Oppretting av anleggseigedom

Volum frå 0 – 2000 m³

29 258

Volum frå 2001 m³ – auke pr. påbyrja 1000 m³

1 601

3.1.5  Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturerast etter medgått tid (sjå 3.8).

Feltarbeid

 2 287

Kontorarbeid

 1 372

Minimumspris      

 687

3.2  OPPRETTING AV MATRIKKELEINING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

Viser til 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 og 3.1.5.
I tillegg kjem det eit tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning etter medgått tid punkt 3.8.

3.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka anten vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert sett til ein tredjedel av gebyrsatsane etter 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5 før oppdrag er påbyrja i marka.

Er arbeid er påbyrja i marka vert gebyr sett til to tredjedel av gebyrsatsane etter same punkt.

3.3 GRENSEJUSTERING

3.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved einsidig grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er satt til 500 m²).

Ved tosidig (makebytte) grensejustering kan ein eigedom ikkje avgje areal som i sum overstiger 20 % av eigedomens areal.

For både einsidig og tosidig grensejustering gjelder det at verdien av areal som overførast ikkje skal overstige folketrygdas grunnbeløp same år som grensejusteringa utførast. Med verdien av arealet meinast alminneleg marknadsverdi.

Det gjelder også at ein eigedom ikkje kan endrast gjennom grensejustering dersom arealet etter grensejustering har endra seg meir enn 20 % mindre enn arealet som eigedomens hadde da den opprindeleg vart frådelt. Alternativet til grensejustering er Arealoverføring, sjå punkt 3.4.

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan pkt 3.8 nyttast.

Areal frå 0–  250 m², pris per areal   

 9 147

Areal frå 251 –  500 m² , pris per areal    

 14 867

3.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa skal setjast til 1000 m³
I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

Volum frå 0 – 250 m³          

 9 147

Volum frå 251 – 1000 m³     

 14 867

3.4 AREALOVERFØRING

3.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål. Før arealoverføring vert matrikkelført skal godkjend takst samt erklæring frå panthavar leverast av rekvirent til Flora kommune.

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

Areal frå 0  – 250 m²        

 22 872

Areal frå 251  – 500 m²     

 28 590

Arealoverføring pr. ny påbyrja 500 m² fører til ein auke av gebyret på

 2 859

Maksimalt gebyr

 54 859

3.4.2 Anleggseigedom

Volum frå 0  – 250 m³         

 22 872

Volum frå 251  –  1000 m³   

 28 590

Volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m³ medfører ein auke av gebyret på

 2 859

Maksimalt gebyr

 54 859

3.5 KLARGJERING AV EKSISTERANDE GRENSE

- Gjeld der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.
Viss det er naudsynt med nye punkt:

Minimumsgebyr, inkluderer 2 punkt         

 5 718

For overskytande grensepunkt, pr. punkt   

 2 287

Tomt til frådeling som er koordinatfesta av Jordskifteretten eller ved oppmåling gjort for Kystverket – gjeld berre når boltene allereie står i marka 

Nye matrikkelbrev      

6 861

3.6 KLARGJERING AV EKSISTERANDE GRENSE

- Gjeld der grensa IKKJE tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning / gjeld der ein skal klarlegge rettigheitar

For alt arbeid og klarlegging av rettar vert gebyr fakturert etter medgått tid punkt 3.8.

3.7 PRIVAT GRENSEAVTALE

For arbeid vert gebyr fakturert etter medgått tid punkt 3.8

3.8 GEBYR ETTER MEDGÅTT TID

Gebyr skal dekke mannskap og bruk av kommunen sitt eige utstyr. Naudsynt innleige av utstyr, ekstern transport og bruk av materiell vert fakturert i tillegg.

Feltarbeid, gebyr per time

 1 713

Kontorarbeid, gebyr per time

 1 372

Minimumspris      

 687

3.9 SEKSJONERING OG RESEKSJONERING

Seksjonering av nybygg inntil 10 seksjoner

 19 018

Seksjonering av nybygg 11 – 50 seksjoner

 34 952

Seksjonering av eksisterende bygg inntil 10 seksjoner

 21 074

Seksjonering av eksisterende bygg 11 – 50 seksjoner

 37 008

Reseksjonering inntil 10 seksjoner

 23 130

Reseksjonering 11 – 50 seksjoner

 39 064

Alle typer seksjonering over 50 seksjoner

 61 680

Oppheving av seksjoner

 5 140

Befaring av eigedom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyret for seksjonering

 3 598

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 100% gebyr

100%

I tillegg kjem tinglysningsgebyr og evt. gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn) sjå gebyrregulativ pkt. 3.1.3

Gebyrene får virkning frå tidspunkt når ny eierseksjoneringslov som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten trer i kraft

3.10 URIMELEG GEBYR

Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen av eige tiltak fastsette eit høveleg gebyr.

3.11 NEDSETT GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA

Etter matrikkelforskrifta §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningar og fullføre matrikkelføring innan 16 veker. Dersom kommunen ikkje held  fristen, skal gebyret for oppmålingsforretninga og matrikkelføringa avkortast med ein tredjedel. Dersom kommunen bryt fristen med to månader eller meir skal gebyret avkortast ytterlegare ein tredjedel.

Matrikkelforskrifta §18 tilsidesetjast i vintertida, perioden 15. november til 15. april, jamfør Vinterforskrifta for Flora kommune.

3.12 BETALINGSTIDSPUNKT

Kommunen krev inn gebyr på forskot og saka vil stå på vent til gebyr er registrert som betalt.

3.13 ENDRINGAR  I GRUNNLAG FOR MATRIKKELFØRING AV SAKA

Gjer rekvirenten under saka sin gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret

3.14 UTSTEDING AV MATRIKKELBREV
Satsane er fastsatt i Matrikkelforskrifta §16.4

Matrikkelbrev inntil 10 sider       

175

Matrikkelbrev over 10 sider        

350

3.15  SAL AV ORTOFOTO, KART- OG PLANDATA
Sal av digitale kartdata vert prisatt jamfør Geovekstsamarbeidet, dette er alle FKB-produktene. Minimumspris er kr. 750,-

Plandata og VA-data selgast kun etter avtale og prisen settes lik pris for grunnkart. 

I tillegg kjem mva og prisen for medgått tid for arbeidet, se pkt 3.16 og et gebyr frå ekstern formidlinskanal av eigedom og geografisk informasjon .

Sjå: http://www.kartverket.no/globalassets/om-kartverket/geovekst/salg-av-data/priskalkulator/priskalkulator.htm

3.16 ARBEID MED KART OG PLANDATA
Gebyr etter medgått tid. I tillegg kjem prisen ved sal av data sjå punkt 3.15

Kontorarbeid, gebyr per time

 1 372

Minimumspris      

 687

Oppstartspris planarbeid etter oppdrag, deretter timepris

 2 859

3.17  KOPIERING/PLOTTING

Kopiering av originalar i storleik A4-A3 utførast med kopimaskin og fakturerast etter følgjande satsar:

A3

 182

A4

 122

Ved skanning av original større enn A3 benyttes egen maskin og arbeidet fakturerast da etter medgått tid, sjå gebyrregulativ punkt 3.16. 

Plotting (evt. av fil / anna kjelde) fakturerast etter følgjande satsar:

A0 eller større – vanlig papir

 487

A0 eller større – glanset papir

 595

A1 – vanlig papir

 427

A1 – glanset papir

 534

A2 – vanlig papir

 364

A2 – glanset papir

 473

A3 – vanlig papir

 182

A4 – vanlig papir

 122

4. Landbruk

4.1 Sakshandsamingsgebyr i medhald av forskrift av 14.12.11 frå Landbruksdept. med evt. seinare endringar.

I samsvar med forskrifter frå Landbruksdept.

4.2 Handsaming av jordlovsaker

Alle saker

2 000

4.3 Handsaming av konsesjonssaker

Alle saker

5 000

Traktorveg med enklare prosjektering/tilsk.v 1,5 %
Enkle vegar, stikking og byggeløyve 1,0 %

4.4 Skogkultur

- % påslag på kostnad

Leigd arbeid organisert av kommunen

20 %

Eige arbeid, planting

10%

Eige arb. skogkult. unnateke planting

5%

4.5 Teknisk planlegging / anna planlegging

Utarbeiding av driftsplan 

1 415

Utarbeiding av gjødsleplan

945,- + kr 70,- pr. skifte

Jordprøvetaking

548,- for oppmøte + kr 70,- pr. prøve

Tilrettelegging av kart, pakking, sending av jordprøver

313

4.6 Landbruksvegar

Betaling for sakshandsaming og planlegging av landbruksvegar skal ligge innafor 1-2 % av kostnadskalkylen.

Skogsbilveg/traktorveg med full prosjektering 2 %.

4.7 Viltfond

Fellingsavgift for hjort:

Kalv

160

Vaksne dyr

410

Sal av hjortekjøt

65 + mva

5. Feiing

5.1 Feiing

 

Pris ekskl. mva

Pris inkl. mva

Avgift for vanleg loddpipe pr. år

480

600

Avgift for gangpipe/større piper pr. år

1 134

1 417

5.2 Kontroll av piper

 

Pris ekskl. mva

Pris inkl. mva

Trykkprøving

2 022

2 528

Kamerakontroll               

2 022

2 528

Visuell kontroll

935

1 169

Fresing av pipe

935

1 169

Timepris og køyring kjem i tillegg til satsane.

6. Vatn

Gebyra er vedtatt i samsvar  med:

 • Lov 2012-03-16 nr. 12: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
 • Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Flora kommune

Gebyr for vatn

 

Mengde

Mva. sats

Pris ekskl. mva    

Pris inkl. mva

Tilknytingsgebyr eigedomar som ikkje har betalt refusjon /opparbeidingskostnad:

Bygg med bruksareal      0-100 m2

25% mva av 25% av gebyret

64781,25

68830,00

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg.

Pr. påbyrja 100 m2 bruksareal

25% mva av 25% av gebyret

4223,75

4487,73

Tilknytingsgebyr for eigedomar som har betalt refusjon/opparbeidingskostnad:

Bygg med bruksareal      0-100 m2

25%

16193,75

20242,2

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal det betalast eit tillegg.

Pr. påbyrja 100 m2 bruksareal

25%

1055,00

1318,75

Etter målt forbruk

pr. m3

25%

12,45

15,60

Stipulert etter bruksareal     *

 

25%

24,90

31,13

Utbygd bruksareal vert rekna etter midlare bruksareal:

0-100 m2

80m2 x kr 24,9

25%

1992,00

2490,00

101-150 m2

125m2 x 24,9

25%

3112,50

3890,60

151-200 m2 osv.

175m2 x 24,9

25%

4357,50

5446,90

Overskytande bruksareal pr. 50 m2 over 150 m2

25%

1245,00

1556,25

             

*Omrekningsfaktor for stipulert vassforbruk/avløpsmengd:
2 m3 vassforbruk / avløpsmengd pr. m2 bruksareal.

7. Avlaup

Gebyr for avlaup

 

Mengde

Mva. sats

Pris ekskl. mva    

Pris inkl. mva

Tilknytingsgebyr eigedomar som ikkje har betalt refusjon/opparbeidingskostnad

Bygg med bruksareal      0-100 m2

25% mva av 25% av gebyret

67026,25

71215,35

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg.

Pr. påbyrja 100 m2 bruksareal

25% mva av 25% av gebyret

4372,50

5465,63

Tilknytingsgebyr for eigedomar som har betalt refusjon/opparbeidingskostnad

Bygg med bruksareal      0-100 m2

25%

16760,00

20950,00

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal det betalast eit tillegg.

Pr. påbyrja 100 m2 bruksareal

25%

1091,25

1364,00

Etter målt forbruk

pr. m3

25%

13,25

16,56

Stipulert etter bruksareal *

 

25%

26,50

33,13

Utbygd bruksareal vert rekna etter midlare bruksareal:

0-100 m2

80 m2 x 26,5

25%

2120,00

2650,00

101-150 m2

125 m2 x 26,5

25%

3312,50

4140,60

151-200 m2 osv.

175 m2 x 26,5

25%

4637,50

5796,90

Overskytande bruksareal pr. 50 m2 over 150 m2

25%

1325,00

1656,25

Slam:

Slamtømming

inntil 4,5 m3

25%

2814,00

3517,00

Tillegg for tankar over 4,5 m3

pr. m3

25%

760,22

950,80

Gebyr for frammøte  slamtømming

 

25%

2724,00

3405,00

Ekstra tømming utanom tømmefrekvens på 2 år

 

25%

4800,00

6000,00

Ekstra tømming tank over 4,5 m3

pr. m3

25%

1121,00

1401,25

               

 

Tilleggsgebyr

 

Mva. sats

Pris ekskl. mva   

Pris inkl. mva

Avstenging/tilkobling av vatn

25%

791,00

989,00

Opplytting/påvising private leidningar

25%

791,00

989,00

Plombering vassmålar

25%

791,00

989,00

Ved purring for manglande vassmålaravlesing

25%

248,00

310,00

For kommunal vassmålaravlesing ved manglande avlesing

25%

791,00

989,00

Administrasjonsgebyr:

Søknad om sanitærabonnement/rørleggarmelding

25%

633,00

791,00

Søknad om vassmålarinstallasjon

25%

633,00

791,00

*Omrekningsfaktor for stipulert vassforbruk/avløpsmengd:
2 m3 vassforbruk/avløpsmengd pr. m2 bruksareal.

8. Renovasjon

 

Pris ekskl. mva

Pris inkl. mva

Minstegebyr

2 444

3 055

Øyane og Årebrot

3 202

4 002

Øyane og Årebrot med kompostering

2 725

3 406

Renovasjon hytter

1 270

1 587

Mat standard abonnement 80 liter / 140 liter

464

580

Mat 360 liter

1 413

1 766

Rest 140 liter

2 725

3 406

Rest 240 liter

4 759

5 949

Rest 660 liter

11 249

14 061

Ekstra avfallsekk, pris pr. sekk

98

122

Papiravfall er inkludert i gebyret for restavfall, og str på dunken vert den same som for restavfall

9. Veg

Alle prisar er ekskl mva

Administrasjonsgebyr:

Pris kr:

 

 1. Fast sats-Arbeidsløyve m/graving

1 020

 

 1. Fast sats-Arbeidsløyve u/graving

510

 

Forringelsesgebyr v/gravetiltak:

 

 

 1. Fast sats

300

 

 1. Variabel sats ved bruk av kommunal grunn/veg

Vegtype

Prisgrupper pris fast sats pr. dag

 

0-50 m²

51-100 m²

Over 100 m²

Hovedvegar/Industrivegar

 33

 26

 23

Samlevegar/adkomstvegar

 25

 20

 18

Gang- og sykkelvegar, og fortau

21

 17

 15

Kontroll, oppfølging, admistrasjon, samordning av graveløyver
Pris pr. større arbeid:                                                                                                             kr. 2000,-
Pris pr. mindre arbeid:                                                                                                           kr. 1000,-

Gebyr – tidsoverskriding:
Gjeld frå første dag etter avtaleperioden er utløpt, eventuelt fram til det ligg føre løyve til bruk av kommunalt areal.

Utbygging-/gjennomføringsavtale:
Ved bruk av kommunal veg/grunn i større utbyggingar kan eigne prisar avtalast i ein utbyggings-/gjennomføringsavtale.

Riggplass, container, stillas, lift og liknande:
Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annan bruk av avgiftsbelagte parkeringsplassar eller kommunalt fortau/grunn eller veg betalast leige ut ifrå pr. m² som blir nytta. Ved leige utanfor dette betalast dagsats pr. dag/mnd.

10. Parkeringsavgifter

Satsar for parkeringsavgifter er fastsett av Florø Parkering AS etter fullmakt frå Flora kommune. Parkeringsgebyr, kontrollsanksjon, tilleggsgebyr og tilleggsavgifter er i samsvar med nasjonalt regelverk.

11. Omsorgstenester

11.1 Eigendel/ vederlag for langtidsopphald i institusjon

Eigendel for langtidsopphald blir berekna på bakgrunn av bebuarane sine inntekter og frådrag, eit beløp til eigen disposisjon blir trekt ifrå. Dette utgjer 75% av fribeløpet, 25% av grunnbeløpet i folketrygda (G) og 15 % av inntekt over G. Fribeløpet og grunnbeløpet blir fastsett årleg av departementet. Renter av formue blir også rekna som inntekt. Sjølve formuen er personleg og vert ikkje tatt med i berekninga av eigendelen. (Jf. Forskrift om eigenandel for kommunale helse og omsorgstjenester)

Årleg fribeløp for 2018

8400


Frå 1. juli 2014 vart forskrift for kommunale helse- og omsorgstenester endra. Bebuarar på dobbeltrom, utan sjølv å ønskje det, skal ved berekninga av eigendel bli tilstått eit fribeløp.

Fribeløp pr år

40400

(*Alle beløp/ prisar som følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift, er med atterhald om godkjenning av statsbudsjettet)

11.2 Eigendel for korttidsopphald i institusjon

For korttidsopphald over 60 døgn vert eigendel berekna som for langtidsopphald

Eigendel pr. døgn. (Følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift)

165

11.3 Avlastningsopphald i institusjon/ bustad

 

Gratis

11.4 Eigendel for dag eller nattopphald i institusjon/ bustad

Eigendel pr. dag eller natt opphald. ( Følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift)

85

11.5 Eigenbetaling for leige av korttidshusvære

Gjeld hyblar i Eikefjord og Furuhaugane

Husleige pr. døgn, inkl. leige og vask av sengetøy og handdukar

175

Prisar ved kjøp av mat ved opphald på hyblane

Sjå prisar nedanfor om matombringing

11.6 Heimesjukepleie

Helsehjelp i heimen

Gratis

11.7 Praktisk bistand

Gjeld alle former for praktisk bistand etter "Helse og omsorgstenestelova" som det kan takast eiga betaling for. "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 8 kap.2. regulerer høve for kommunen til å ta eigendel.

Prisane vert justert etter til ei kvar tid gjeldande satsar i Folketrygda (G) med følgjande inntektsgradering:

Netto inntekt

Timesats t.o.m. 9,9 t/mnd

Abonnement f.o.m. 10 t/mnd

Inntil 2G

153

(føl statleg maks. sats)  210

2 – 3 G

153

1954

3 - 4 G

240

2652

4 - 5 G

251

2988

Over 5 G

262

3351

11.8 Praktisk bistand – opplæring

Eigendel etter "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester". som for praktisk bistand.

11.9 Brukarstyrt personleg assistent (BPA)

Eigendel etter "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester". som for praktisk bistand.

11.10 Utgiftsskjerming

Eigendel bereknast på grunnlag av husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Siste tilgjengelege likning pr.1 januar det aktuelle året leggast til grunn. Hjelpestønad leggast til inntekta.

Dersom husstanden si samla inntekt er under 2 G, skal samla eigendel for tenester ikkje overstige eit tak på utgifter som følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift jf. "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 10.

11.11 Tryggleiksalarm

Leige av tryggleiksalarm, pris pr mnd.

Analogt apparat (Skal fasast ut )

331

Leige av tryggleiksalarm, pris pr mnd.

Digitalt apparat – inkl.tlf. abbonement kr.25,-

359

Når det i husstanden er to brukarar bli det ein ekstra kostnad for to alarmknappar.
Dersom leverandøren endrar leigeprisen vert leigeprisen til kommunen endra tilsvarande. Alarmsentralen i Sogn og Fjordane  har utarbeidd prisliste for leige og kjøp av velferdsteknologisk utstyr som kan knytast opp mot tryggleiksalarmen. Bistand til rettleiing om dette kan du få ved å ta kontakt med helse- og omsorgstenesta.

Tildelast tryggleiksalarm og velferdsteknologisk tilleggsutstyr som erstatning for tilsyn av heimetenesta etter "Helse og omsorgstenestelova", skal utgifta til tryggleiksalarm reknast med ved utgiftsskjerming for husstandar med låg inntekt.

11.12 Velferdsteknologi

Teknologiske løysingar tildelt som erstatning for helsehjelp og praktisk bistand til eigenomsorg.

Gratis

Flora kommune ser på løysingar der ulik velferds-teknologi kan nyttast for å trygge og auke mestring i kvardagen. Det vil verte kravd eigendel for teknologi der det er heimel for det ( jf. forskriften §8), som til dømes teknologi som erstattar praktisk bistand daglege gjeremål.

11.13  Matombringing heimebuande

Vert fastsett av KF Flora Bordgleder.

Normalpris:

Middag, liten porsjon

81

Middag, vanleg porsjon

97

Middag, stor porsjon

113

Laurdagsgrøt m. spekepølse

42

Suppe/dessert

26

Alle prisar inkl. mva

Råvarepris ved utgiftsskjerming:

Middag, liten porsjon

43

Middag, vanleg porsjon

53

Middag, stor porsjon

86

Suppe/dessert

12

Tildelast matombringing som erstatning for praktisk bistand etter "Helse og omsorgstenestelova", skal delar av denne utgifta reknast med ved utgiftsskjerming for husstandar med inntekt inntil 2G. Dette gjeld ikkje kostnad for råvarene.

11.14 Dagtilbod

Dagtilbod

Gratis

Brukar må betale for maten – pris fastsettast av KF- Bordglede

Middag med dessert og kaffi

123

Frukost

42

11.15 Transport til og frå dagtilbod

Eigendel tur/retur, beløp pr. dag

36

11.16 Støttekontakt

Støtte-/treningskontakt

Gratis

11.17 Fotpleie

Fotpleie

456

11.18  Hårpleie

Permanent

782

Farging

234

Glansvask

200

Hårkur

123

Vask og legg

246

Vask og føn

246

Klipp

218

12. Barnehagar

I framlegg til statsbudsjett for 2019, har regjeringa foreslått å auke makssats for foreldrebetaling i 2 omgangar. Frå januar er det lagt til grunn reell kostnadsauke frå 2018, og frå august ein auke for  å utvide ordninga med gratis kjerntid for 2-åringar frå august 2019. Maksimalpris for 100% barnehageplass er sett til kr 2990,- pr månad gjeldande frå 1.januar 2019 og kr 3040,- pr månad frå august 2019.  Dei andre moderasjonsordningane er uendra.

Opphaldsbetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage ligg til grunn for fastsetting av foreldrebetalinga i Flora kommune. Frå 2019 er foreldrebetalinga regulert etter prinsipp i framlegg til statsbudsjett for 2019. Satsane er sett med atterhald om at framlegg til maksimalsatsar og utvida ordning med gratis kjernetid også for 2 åringar frå august 2019, vert vedtatt i Stortinget.

Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2019 – 31. juli 2019 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå 2018.
PlasstilbodOpphaldstidOpphaldstidKostnad prKostpengar pr
i %pr vekepr/dag og dagar pr/vekemånadmånad
10041 t og meirinntil 9,75 t kvar dagkr 2990,-kr 150,-
8033-40 timar4 dagar i vekakr 2675,-kr 135,-
6025-32 timar3 dagar i vekakr 2090,-kr 105,-
5020-24 timarannankvar dag/vekekr 1760,-kr 90.-
4019,5 timar2 dagar i vekakr 1430,-kr 70,-
timebasert19 t og mindretimebasert opphald/kjøpkr 150,-pr/tkr 70,-
  einskildtimar  
     
Ny sats for foreldrebetaling frå 1. august 2019 
PlasstilbodOpphaldstidOpphaldstidKostnad prKostpengar pr
i %pr vekepr/dag og dagar pr/vekemånadmånad
10041 t og meirinntil 9,75 t kvar dagkr 3040,-kr 300,-
8033-40 timar4 dagar i vekakr 2720,-kr 275,-
6025-32 timar3 dagar i vekakr 2125,-kr 200,-
5020-24 timarannankvar dag/vekekr 1785,-kr 175,-
4019,5 timar2 dagar i vekakr 1445,-kr 140,-
timebasert19 t og mindretimebasert opphald/kjøpkr 150,- pr/tkr 100,-
  einskildtimar  

 

Reduserte tilbod vert organisert over heile dagar.

Tilrettelegging og organisering av barnegrupper vert bestemt i kvar barnehage, ut frå omsynet til einskildbarn og det heilskaplege tilbodet.

Kostpengar

Kostpengar kjem i tillegg til opphaldsbetaling, og skal dekkje kostnadar til mjølk og frukt.

Frå august 2019 er det ei politisk målsetting at alle barnehagar skal servere mat. Kostsats, kr 300,- pr månad for heil plass frå 01.08.19 er sett med atterhald. Kostsatsen frå august 2019 vil bli endeleg avgjort våren 2019, basert på erfaringar frå barnehagar som har starta opp med matservering frå august 2018. 

Moderasjonsordningar på opphaldsbetalinga

Ordninga med søskenmoderasjon vert vidareført:

 • 30% moderasjon for barn nr 2
 • 50% moderasjon for barn nr 3

Redusert foreldrebetaling med bakgrunn i låg inntekt

 • Ingen familiar skal betale meir enn 6% av hushaldninga sin samla skattepliktige  person- og kapitalinntekt for 100% barnehageplass for eldste barn, avgrensa opp mot gjeldande maksimalsats. Husstandar med samla skattbar inntekt under kr 548 500,- vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalinga frå 1. januar 2019.
 • Frå 1. august vil inntektsgrensa bli justert til kr 557 333,- i samsvar med auka maksimalsats.
 • Ordninga er søknadsbasert

Gratis kjernetid 20 t/v for alle 3-, 4- og 5- åringar frå familiar med låg inntekt

Framlegg om gratis kjernetid også for 2- åringar frå 1. august 2019 (ny ordning)

 • Nasjonalt inntektsgrense for husstanden sin samla skattepliktige person- og kapitalinntekt frå 1. januar 2019: kr 533 500,-
 • Nasjonalt prisjustert forslag til inntektsgrense for husstanden sin samla skattepliktige person- og kapitalinntekt frå 1. august 2019: kr 548 500,-
 • Ordninga er søknadsbasert

Ytterlagare informasjon om betalingsordningar, søknadsskjema, vedtekter  og oversikt over barnehagane i Flora kommune er å finne på www.flora.kommune.no.

13. Skulefritidsordning

Det er opp til kvar eining å fastsetje betalingssatsar ut frå prinsippet om sjølvkost. Slik dei statlege ordningane legg opp til, dekker Flora kommune m.a. utgifter til hus og administrasjon, elles skal foreldrebetalinga dekke utgiftene. Dei ulike SFO samordnar seg, men har litt ulike prisar og system på tilboda dei gir.

14. Utleige skulebygg

Gymsal

Under 19 år:

Lag og organisasjonar/private

84/84

Heil dag

Timepris

 

Over 19 år:

Lag og organisasjonar/private

137/337

Heil dag

Timepris

Aldersinndelinga gjeld når meir enn 50% av gruppa er innanfor gjeldande inndeling

Anna areal/rom

Klasserom

245

Kjøkken/spesialrom

366

Fugleberg (Torvmyrane)

732

Arrangement i helg, pris for heile helga

2 435

Overnatting, pris per person per natt

62

Dersom brukarar av skuleanlegg har spesielle bruksbehov som kan nedfellast i spesielle avtalar kan dette skje ved forhandlingar mellom den enkelte leigetakar og skulen. Hovudprinsippet er likevel å følgje prisane som er vedtekne i forskrift for prisar, avgifter og gebyr for kommunale tenester i budsjettdokumentet kvart år.

Det følgjer ikkje klagerett på prisfastsetjinga i forskrift for prisar, avgifter og gebyr for kommunale tenester.  Økonomiavdelinga fakturerer etter oppgåve frå skulane.

15. Kulturskulen

Elevavgift

Pr år

Pr kvartal

Elevavgift

3 200

800

Søskenmoderasjon for 2. og 3. barn

2 100

525

Søskenmoderasjon for 4. barn og oppover

1 600

400

Orkester/kor/samspel – vaksne

2 000

500

Orkester samspel/barn og musikkbarnehage

1 600

400

Orkester barn - moderasjon

1 000

250

Som del av talentutviklingsprogrammet i den nye rammeplanen ("Mangfold og fordypning" 2014), tilbyr kulturskulen utvida tid i musikk til dei ivrigaste.

40 min individuell undervisningstid

5 300

1 325

30 min individuell undervisningstid

4 250

1 063

 

Sal av tenester

Pris

Instruksjonstimar skulekorps pr undervisningstime

410

Instruksjonstimar frivilleg musikkliv pr undervisningstime

430

Instruksjonstimar pensjonistkor pr undervisningstime

380

Sal av tenester til inst./skular

Kostpris

Støttespeling/akkomp. kor/korps, pris pr musikar/time

430

Støttespeling/akkomp. inst./skular, pris pr musikar/time

Kostpris

Konsert, pris pr musikar

2 000

Skulekonsertar eigen produksjon, pris pr konsert/gruppe

Etter avtale

Sal av tenester til næringslivet

Etter avtale

 

Utleige av utstyr/instrument/materiell kostnad

Pris pr halvår

Cello, trekkspel, tverrfløyte, saksofon, klarinett

320

Fiolin

220

Små pianotrekkspel

160

Materiell kunst

200

16. Kultur og fritid

16.1 Ungdomstiltak

Inngangspengar diskotek

50

Bandavgift pr  person pr halvår

150

Leige 1. etasje inkl. biljard

700

Leige 1. etasje

500

Leige 1. etasje, større organisasjonar

1 500

16.2 Musikkbingen

Bandavgift pr person pr halvår

800

16.3 Bibliotek

For seint innleverte bøker/media

For 1. purring

35

For 2. purring

65

For 3. purring

100

Erstatning pr tapt media

For vaksne

450

For barn

270

Erstatning lånekort

10

16.4 Kino

Prisar inkl. mva

Vaksen

115

Ungdom/Honnør

105

Barn inntil 15 år

95

Kjøp av filmframsyning for firma og liknande

Etter avtale

Høgare prisar ved premièrar

16.5 Flora samfunnshus, kulturhusdelen

Kinosal, festsal lag og org / private aktørar

2 500/6 200

Møtesal lag og org / private aktørar

1 700/3 900

Møterom lag og org / private aktørar

1 200/2 800

Møterom nede lag og org / private aktørar

950/1000

Vestibyle/foajè

Etter avtale

Ekstra lyd/lys m.v.

Etter avtale

Prisane gjeld for leigeforhold inntil 7,5 time.
Rabattar ved leige over fleire dagar.
Inkludert i leigeprisen er TV/video, flipover, tavle m/tusjar, overhead, reinhald og rigging.
Internettoppkopling inkl. i leigepris.

PC/kanon

450

Kanon i kinosal

750

Arrangement som strekk seg utover ordinær opningstid, pris pr. påbegynt time

580

Ved inntektsbringande arrangement er leigeprisen sett til 12% av billettinntektene

16.6 Kommunale idrettsanlegg i Eikefjord og Florø

Fleirbrukshallen Eikefjord:

Møterom, dersom ikkje anna avtale er gjort

103

Klubblokale, dersom ikkje anna avtale er gjort

103

Treningsrom

Etter særskilt avtale

Florahallen/fleirbrukshall Eikefjord, under 19 år:

Heil hall, idrettslag/private

248/248

1/3 hall, idrettslag/private

87/87

2/3 hall, idrettslag/private

175/175

Scene

87/87

Florahallen/fleirbrukshall Eikefjord, over 19 år:

Heil hall, idrettslag/private

396/565

1/3 hall, idrettslag/private

142/339

2/3 hall, idrettslag/private

262/452

Scene

136/334

Kunstgrasbane:

Under 19 år

206

Over 19 år

432

Naturgras:

Under 19 år

206

Over 19 år

432

Friidrettsstadion:

Under 19 år

206

Over 19 år

432

Prisane gjeld for heil bane pr time, fordelt på idrettslag og private leigetakarar.
Aldersinndelinga gjeld når meir enn 50% av gruppa er innanfor gjeldande inndeling.

16.7 Kampar fotball/arrangement/turnering/stemne

Kunstgras

Timepris som ovanfor

Florø stadion, naturgras

1620

Florø stadion, friidrett

1620

Florahallen

Timepris som ovanfor

Prisane gjeld arrangement i regi av idrettslag. Prisane gjeld for- og etterarbeid knytt til arrangementsavvikling. Ved behov for bemanning knytt til arrangementsavviklinga utanom ordinære opningstider fakturerast kr 596,- pr påbegynt time. Andre leigeforhold og kommersielle arrangement etter avtale.
Leige av kunstgras/naturgras og friidrettsstadion inkluderer tilgang til garderobe i Florahallen. Særleg tilrettelegging etter avtale.

17. Stab/støtte

Kopiering og skanning av originalar i storleik A4-A3 utførast med kopimaskin og fakturerast etter følgjande satsar:

A4

5

A3

10

Skanning, per sending

20