Båtar i havnebassenget

Generelt om kommunereforma

Kva seier regjeringa:

Kommuneproposisjonen for 2015 legg grunnlaget for arbeidet med ei ny kommunereform, der regjeringa ønskjer å flytte makt og ansvar over til meir robuste kommunar. Målet er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort ansvar i prosessen, og det vert lagt opp til at alle kommunar skal gjennomføre utgreiingar, drøfte og vurdere samanslåing.

Les meir om status for kommunereforma hjå regjeringa.no.

Kva gjer Flora kommune no?

Bystyret har tidlegare vedteke å avslutte arbeidet med kommunereforma, men no er arbeidet starta opp igjen. Grunnen til dette er:

 • Bremanger har gjort vedtak om å stå åleine. 
 • Vågsøy hadde tidlegare ei orientering mot Selje og Eid. Dei to sistnemnde har ein intensjonsavtale. No har Vågsøy gjort vedtak om at dei ønskjer ein kystkommune. Det har også Flora gjort. 
 • Det har vore stilt spørsmål om Vågsøy kunne bli slått saman med Selje og Eid mot sin vilje.  
 • Ei samanslåing av dei ytre Nordfjordkommunane kan bli eit hinder for kystkommunen. 
 • Av omsyn til det forpliktande samarbeidet mellom kystkommunane, og ut frå ønskje om ei avklaring av Vågsøy si stilling, vart det tatt initiativ til eit møte med kommunal- og moderniseringsministeren. Forhandlingsutvala i Bremanger, Flora og Vågsøy møtte statsråden, som var klar i tilbakemeldinga: 
  • dersom det vert arbeidd vidare med ein kystkommune, og det vert gjort gjensidige vedtak om dette i 2017, vil ikkje Vågsøy bli tilrådd samanslått med Selje og Eid
  • ein ny kystkommune får tilgang til dei økonomiske verkemiddel som gjeld no

Bystyret i Flora kommune gjorde følgjande vedtak 7. februar 2017:

 1. Flora kommune ønskjer å slå seg saman med Bremanger og Vågsøy
 2. Forhandlingsutvalet går i tingingar med Vågsøy om ei intensjonsavtale 
 3. Vi ønskjer at Bremanger kommune tar del i forhandlingane
 4. Avtala skal opne for at Bremanger kan bli med seinare
 5. Intensjonsavtala vert å handsame innan mars 2017
 6. Det vert sett av 500 000 kroner til arbeidet med ein kystkommune. Avsettinga vert å stadfeste i revidert budsjett i juni 2017.
 7. Forhandlingsutvalet får vide fullmakter til å ta stilling til alle eventualitetar som måtte oppstå undervegs i forhandlingane, herunder kva det skal forhandlast om
 8. Det skal føretakast folkemøte og innbyggarundersøking

Forhandlingsutvalet i Flora kommune er sett saman av ordførar Ola Teigen, varaordførar Jan Henrik Nygård, gruppeleiar for Samlingslista, Jacob Nødseth, gruppeleiar for Høgre Hanne Kristensen og rådmann Terje Heggheim.

Vegen vidare

Bremanger kommune har i brev frå Vågsøy og Flora kommune blitt oppmoda om å delta i tingingar om ei intensjonsavtale for samanslåing av dei tre kommunane. Bremanger har fått frist til 17. februar for å svare på dette. Fram til då er det usikkert om Bremanger vil delta i prosessen slik den er omtala nedanfor.

Det vil bli starta opp ei møterekkje der forhandlingsutvala frå kvar kommune møtast følgjande dagar:

 • 13. februar 2017
 • 20. februar 2017
 • 06. mars 2017

Målsettinga er at det ligg føre eit sameina framlegg til intensjonsavtale frå forhandlingsutvala etter siste forhandlingsmøte 6. mars. På grunnlag av slikt framlegg til intensjonsavtale vil det i perioden 10. – 20. mars bli gjennomført innbyggjarhøyring hjå eit representativt utval av kommunen sine innbyggjarar.

Tysdag 07. mars vert det folkemøte om kommunereforma. Vi kjem tilbake med vidare opplysningar om dette i tida som kjem.

Den 20. mars vert det felles formannskapsmøte mellom dei kommunane som på det tidspunktet har bestemt seg for å være med vidare. På dette møtet vil framlegg til intensjonsavtale verte handsama.

Den 21. mars skal Flora bystyre ta endeleg stilling til intensjonsavtala. Dersom kommunestyra/bystyra i dei kommunane som er med gjer positivt vedtak om samanslåing i løpet av mars, vil vedtak bli sendt til Fylkesmannen og Kommunaldepartementet. 

Stortinget skal ta endeleg stilling til kommunereforma i løpet av juni 2017. Stortinget vil i si handsaming av saka bestemme kva for kommunar som skal slå seg saman. Stortinget har høve til, etter lova, også å slå saman kommunar som ikkje har eige vedtak om samanslåing. Dersom det vert samanslåing vil ein ny kommune vere på plass 01.01.2020.

Aktuelle utgreiingar

PwC utførte i januar/februar 2016 utgreiingar om kystalternativet som framleis er aktuelle i dag. 

Referat frå forhandlingsmøter

Meir informasjon