hamnebasseng langt

Godkjent reguleringsplan - Naustholmen

Flora bystyre har i sak 074/18 godkjent «Privat Detaljreguleringsplan – Naustholmen, gbnr 27/86, Industri/næring, planid 20160103».

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak", på epost til postmottak@flora.kommune.no eller i post til Flora kommune Markegata 51, 6905 FLORØ, innan 18.01.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

Plandokument