Båtar på hamna

Helsetilbod til alle

FruktFlora kommune har stor breidde i helsetilbodet til innbyggjarar i alle aldrar.

Dette omfattar både helsefremjande og førebyggjande verksemd, samt helsehjelp til alle som bur eller mellombels oppheld seg i kommunen.

Her finn du informasjon om helsefremjande og førebyggjande helsearbeid.

Tenestene omfattar mellom anna:

  • fastlege
  • legevakt
  • helsestasjon
  • psykisk helse
  • smittevern
  • vaksinasjon
  • rehabilitering

Individuell plan - Flora kommune
Handbok for opplæring av koordinatorar