hamnebasseng langt

Høyring: Planprogram for regional plan for kultur

Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til mål, plantema, organisering og framdrift. Planprogrammet foreslår kultur for alle som overordna mål for kulturplanen. Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å skape gode lokalsamfunn og legg vekt på betydinga av å utnytte og vidareutvikle kulturelle kraftsenter i fylket.

To hovudtema

Planprogrammet peikar to hovudtema i regional plan for kultur:

1. Kulturelle ressursar og verdiskaping
Her vil planen dreie seg om kulturell infrastruktur, kulturarv og produksjon og formidling av kunst og kultur. Ei viktig problemstilling er korleis vi i større grad kan få ringverknader av fyrtårna på kulturfeltet og gjennom dei stimulere til ny aktivitet.

2. Deltaking og oppleving
Her handlar det om korleis vi kan målrette arbeidet for å nå prioriterte målgrupper. Å leggje til rette for tidleg engasjement er grunnleggande for å gi alle barn og unge reelle moglegheiter til å delta i kulturaktivitetar. Planen vil vidare ha som tilnærming at ulikskap er ein ressurs som bidreg til mangfald og fellesskap.

Planperioden blir foreslått å vere frå 2019 til 2027

Inviterer til aktiv deltaking

Regional plan for kultur er ikkje ein rein fylkeskommunal plan, men ein plan som vil ha betyding for kommunane, statlege institusjonar på regionalt nivå, kulturinstitusjonane, frivillig sektor, profesjonelle aktørar og andre.

Fylkeskommunen inviterer til aktiv deltaking i planprosessen frå alle med interesse for kulturfeltet i Sogn og Fjordane.

Les meir om regional plan for kultur og prosessen så langt her.

Høyringsdokument

Planprogram for regional plan for kultur.

Innspel og merknadar kan sendast anten på e-post til post@sfj.no (skriv e-sak 17/7812 i emnefeltet) eller via eit skjema på heimesida til fylkeskommunen

For meir informasjon

Siri Ingvaldsen 
fylkesbiblioteksjef
siri.ingvaldsen@sfj.no
57 63 79 58
907 89 828