hamnebasseng langt

Høyring: Søknad om endra løyve frå Vartdal Gjenvinning AS

Vartdal Gjenvinning AS har løyve frå Fylkesmannen til mottak og mellomlagring av bilvrak, metallskrap og EE-avfall ved anlegget på Botnastranda i Florø. Dei søkjer no om å få ta imot
vesentleg meir metallskrap enn i dag på årsbasis, men det vil ikkje vere behov for endring i maksimal mengde metall som til ei kvar tid kan lagrast ved anlegget. I tillegg ønskjer dei å
kunne ta imot og mellomlagre blybatteri.

Søknaden og alle dokument knytt til søknaden finn du på Fylkesmannen si heimeside her.