Seglebåt med jente

SMIL - tilskot til spesielle kulturlandskapstiltak i landbruket

Søknadsfrist : 20.september 2017

SMIL
Du kan søkje tilskot til rydding av gjenrodd kulturmark, lyngbrenning, restaurering av verneverdige bygningar, kulturminne, m.m

Vilkår: aktiv landbuksdrift.

Søknadsskjema får du på landbrukskontoret.
Søknadsfrist: 20.september 2017
 

Grøfting av vassjuk jord
Tilskotssatsen er no auka til kr. 2000,- pr da, eller kr 30 pr løpemeter.