Båtar på hamna

Møte i plan- og samfunnsutvalet 27.11.2018

Møtedato: 27. november 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 14.00 (etter formannskapet sitt møte)

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 27.11.18
Saknr. Tittel
045/18 Godkjenning av møtebok
046/18 Delegerte saker
047/18 Planvedtak - Detaljregulering for Evja - gbnr. 202/465 mfl - forretning/industri/kontor
048/18 Detaljregulering Gartnerihagen
049/18 Vedtak offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Joneset, gbnr 37/7, Skorpa, hytter, planid 20170101
050/18 Vedrørande konsesjon ved overtaking av garsd nr 60 bruks nr 1
051/18 Konsesjon på kjøp av Sæterskarkvia, GBN 94/2 og 94/3
052/18 Eikefjord Vassverk - Godkjenning av forprosjekt

Orienteringssaker:

  • Utvikling av flyplassen