Seglebåt med jente

For folkevalde

Som folkevald i Flora kommune vil du ha behov for lett tilgang til både styringsinformasjon og praktisk informasjon. Vi har her samla ein del informasjon som vi trur kan vere nyttig for utøvinga av ombodet som folkevald. Meld tilbake ynskjer om forbetringar, nye lenker med meir til webredaktør.

Møter og møteinnkalling:
Når sakene til politiske møter er ferdige og sakskartet er sett opp vert dette sendt ut på Ipad til medlemar og varamedlemar. Samtidig vert sakene spegla ut via Innsynsmodulen vår.

Forfall til møter skal meldast til Informasjon og service på tlf. 57 75 60 00 eller på e-post til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no. Møte og utvalsekretariatet kallar så inn varamedlem til møtet.

Når møtet er over og møteprotokollen er ferdig kan ein lese vedtaket på internett ved å gå inn på det aktuelle utval, møte og sak der vedtaket då er påført (følg lenkene under). Du kan og gå tilbake i tid og lese vedtak frå tidlegare møter.

Styringsdokument:
Budsjett og handlingsprogram 2018
Budsjett og handlingsprogram 2017
Budsjett og handlingsprogram 2016
Budsjett og handlingsprogram 2015
Budsjett og handlingsprogram 2014
Budsjett og handlingsprogram 2013
Budsjett og handlingsprogram 2012
Budsjett og handlingsprogram 2011
Budsjett og handlingsprogram 2010
Budsjett og handlingsprogram 2009
Budsjett og handlingsprogram 2008

Reglement og skjema:
Delegeringsreglement
Møtereglement
​Reglement for folkevalde sin innsynsrett (BYST 073/06)
Godtgjerdsleregulativ folkevalde pr 14.06.2018
Skjema for tapt arbeidsforteneste og reiserekn.
Køyrebok 2017

Eigarskap
Eigarmelding for Flora kommune

Lover:
Forvaltningslova
Offentleglova
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Plan og bygningslov
Lov om helsetenesten i kommunene
Lov om sosiale tenesterLov om barnevern
Lov om barnehager
Lov om grunnskule

Årsrapportar og årsrekneskap:
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrekneskap 2012

Leverandørstatistikk
Leverandørstatistikk for Flora kommune

Presentasjonar:
Presentasjon frå Norconsult om barnehage- og skulestruktur ut over Florelandet, april 2016
Budsjett 2016, 10.11.2015 v/ kommunalsjef Linda Nipen
Bruksplan for barnehage- og skulebygg, Florelandet 2015 - 2030

Lenker til andre offentlege tenester:
Stortinget
Kommunal- og regionaldepartement
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Finn fram i det offentlege
KS Folkevalgtinfo

 

Politiske parti -heimesider:
Arbeidarpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Kristeleg Folkeparti
Høyre
Framstegspartiet
Venstre
Miljøpartiet De Grønne
Samlingslista