Båtar i hamna

Innvandring

Flora kommune er ein internasjonal kommune både i form av internasjonalt samarbeid og i form av å være eit multikulturelt samfunn. 01.01.2011 budde det 1122 innvandrarar i Flora. Dette ver 9,7%  av folketalet.

Utsida.jpg
Innvandringa til Florø føregår i hovudsak på to ulike måtar. For det fyrste har vi arbeidsinnvandring, der vi tek imot arbeidskraft. Flora er avhengig av denne typen innvandring for å tilføre lokalsamfunnet viktig kompetanse og dekke arbeidskraftsbehov i fleire sektorar. I 2010 hadde Flora ei netto innvandring på 120 personar. 80 av desse var arbeidsinnvandrarar, hovudsakleg frå Aust-Europa.

I tillegg har vi innvandrarar som kjem til Florø anten som flyktningar eller asylsøkjarar. Ein flyktning har fått status som flyktning frå norske styresmakter eller FN. Noreg tek kvart år imot om lag 1500 flyktningar frå FN-leirar rundt om i verda  Desse blir busette i norske kommunar. Ein asylsøkjar er ein person som kjem til Noreg og søkjer om beskytting ( asyl) hos staten. Medan personen ventar på svar på søknaden sin, bur han eller ho som regel på asylmottak. Dei som får avslag på søknaden, skal reise heim frivillig, medan dei som får opphaldsIøyve/asyl, skal busettast i ein kommune. Busettinga skjer etter avtale mellom staten og kommunen.

Det er bystyret i Flora som vedtar kor mange flyktningar som skal busettast i kommunen kvart år. Sidan 1987 har kommunen busett over 1000 flyktinigar ( inkl. familiegjenforening), frå til saman 23 land. Over halvparten av dess har flytta frå Flora igjen.

I Flora er det innvandrarsenteret som tek seg av mottak av flyktningar/innvandrarar. Innvandrarsenteret er delt inn i tre einingar; Solbakken Asylmottak, Integreringsavdeling og Vaksenopplæringa,  som alle har kvar sine ansvarsområde.

Lenkjer for meir informasjon: