Skulestart Florø barneskole

Interne skjema

Personal:

Eigen sjukdom
Sjukdom born PDF document ODT document
Permisjon PDF document ODT document
Brosjyre: Oppfølging av sjukemelde
Arbeidsavtale PDF document ODT document
Lønnslipp på e-post PDF document ODT document
Tilsettingsprosedyre (2016)
Varsling av kritikkverdige tilhøve
Timelister
Småskadeskjema barneulykke PDF document ODT document
Skadeskjema barneulykke
Tannlegeerklæring
Rutinar ved melding av personskader i barnehagar og skular
Varsel til arbeidsgivar om avvikling av foreldrepermisjon PDF document ODT document

 

Stillingar:

Søknad på stilling
Melding om ledig stilling PDF document ODT document
Stadfesting til søkjar PDF document ODT document
Melding til innstilte kandidatar PDF document ODT document
 

Tilsetting:

Arbeidsavtale PDF document ODT document
Erklæring om teieplikt PDF document ODT document
Mellombels arbeidsavtale PDF document ODT document
IT-klient registreringsskjema
Skjema for oppstart av arbeidsforhold
Skjema for avslutning av arbeidsforhold
Tilvisningsfullmakt PDF document ODT document


Oppseiing:

Åtvaring PDF document ODT document
Varsel om oppseiing v/driftsinnskrenking PDF document ODT document
Varsel om opphøyr av mell.tilsetting PDF document ODT document
Varsel om oppseiing PDF document ODT document
Oppseiing i prøvetid PDF document ODT document
Oppseiing PDF document ODT document
Opphøyr av mellombels arbeidsforhold PDF document ODT document

Inkluderande arbeidsliv:

Avtale aktiv sjukemelding PDF document ODT document
Evaluering.doc PDF document ODT document
Protokoll støttemøte PDF document ODT document
Referat støttemøte PDF document ODT document
 

Ferie:

Avtale om forskotferie/overføring ferie PDF document ODT document
Ferieavvikling


Diverse:

Melding om endring i arbeidsforhold PDF document ODT document
Eigenmelding militær-/sivilteneste PDF document ODT document
Skjema for t-tabell PDF document ODT document
Spesialbriller
Eigenmelding for tuberkulose og MRSA PDF document ODT document


HMS:

HMS i Flora kommune
Vernerundeskjema PDF document ODT document
Arbeidsulukke/tilløp til arbeidsulukke PDF document ODT document
Avviksskjema
Stoffkartotek/Produktdatablad PDF document ODT document
Produktskjema kjemiske stoff PDF document ODT document
Varsling av kritikkverdige tilhøve ( word PDF document ODT document )
Retningsliner for konflikthandtering
Retningslinjer for handtering av mobbing
Retningsliner for handtering av truslar og vald
Retningsliner for handtering av avvik
Retningsliner for oppfølging av sjukemeldte, eventuelt andre IA-rutinar