Seglbåt med jente

Internkontrollhandboka

Internkontrollhandboka er bygd opp i eit system på kommunen sitt intranett: Internkontrollhandboka. Denne er lett tilgjengeleg for alle.

Internkontrollhandboka er satt opp i to deler:

Del 1: Generell del som gjeld for alle
Del 2: Spesiell del for det einskilde tenesteområdet

Oppdatering og revisjon

Internkontrollhandboka skal oppdaterast ved behov, for eksempel ved endring på tilsette, omstrukturering eller endring i rutinar. Mykje av dette sikrar ein ved at internkontrollhandboka vert linka opp mot eksisterande informasjon.

Kvart 2. år skal det vere ein hovudrevisjon. Ved revisjonen skal ein særleg vurdere følgjande:

  • Er eksisterande rutinar og instruksar gode nok?
  • Treng ein å lage nye rutinar og instruksar?

Ansvar for oppdatering:

Generell del: Rådmannen ved personalsjefen
Spesiell del: Tenesteleiar på aktuell tenesteområde

Etter oppdatering: Oppdatert materiale skal sendast rådmannen / personalsjefen.

Verneombod