Seglbåt med jente

Kart og oppmåling

Kart og oppmålingsavdelinga har ansvar for kart, matrikkelføring, adressering, seksjonering og oppmåling. 

Kart omfattar blant anna:
  • Ansvar for og kvalitetssikring av kommunen sine kartdata
  • Ajourføring av kartportalen 
  • Produksjon av temakart og GIS-analyser
  •  Kvalitetssikring og konvertering av digitale planar
  • Sal av kart- og plandata
Les meir om dette her.
 
Matrikkelføring er vedlikehald av matrikkelen. Dette ansvaret er tillagt kommunen som offisiell matrikkelmyndighet.
Matrikkelen er eit register som inneheld opplysningar om eigedomar, adresser og bygningar for heile kommunen. Dette er ein del av eit landsdekkande register som alle kommunar må ajourføre.
Ajourføring skjer som oftast i samband med saker innaføre oppmåling, vedtak om adressering eller byggesaker.

Det er høve for alle å få innsyn i kva for opplysningar som er registrert på det man eigar. Elles visar vi til retningslinjer for utlevering frå Matrikkelen

Adressering omfattar primært tildeling av gateadresser til alle nye bustader, men det er intensjonen til kommunen også å adressere alle eksisterande bygg der dette er formålstenleg.
Sjå elles meir på
 

Seksjonering gjelder oppdeling av eksisterande bebygd eigedom og er eit alternativ til vanleg frådeling.

Les meir om dette her. 

Oppmåling omfattar handsaming av saker etter matrikkellova, utsteding av matrikkelbrev (dette var før kalla “målebrev”) samt oppmålings tekniske oppdrag.
 
Les meir om Oppmåling her.