Ytterøyane fyr

Kommunal vigsel - skal du gifte deg borgarleg?

Frå 01. januar 2018 overtok kommunane ansvar for borgarlege vigslar. Flora bystyre vedtok i sak 098/17 lokale føringar for slike vigslar:

  1. Ordførar, varaordførar, Terje Heggheim, Linda Nipen, Møyfrid Ellingsund og Knut Broberg har mynde til å vere vigslar ved borgarleg vigsel i Flora kommune, jamfør ekteskapslova § 12 bokstav b
  2. Vi krev ikkje om at dei som ønskjer borgarleg vigsel i kommunen må vere folkeregistrert i Flora
  3. For at kommunen skal gjennomføre ein borgarleg vigsel skal det ligge føre ein gyldig prøvingsattest, jamfør ekteskapslova § 14, første ledd, jamfør § 10
  4. Kommunen vil nytte egna rom på Samfunnshuset til føremålet. Kommunen vil vere fleksibel om det er ønskje om å gjennomføre vigslinga andre stader i kommunen.
  5. Kommunen vil vere fleksibel med omsyn til ønskjer om seremonien, herunder val av vigslar
  6. Rådmannen vert beden om å lage eit rettleiingsdokument som vil vere med å sikre at formalitetane vert ivaretekne i samsvar med punkt 6 i utgreiinga
  7. Den som vigslar har ansvaret for å føre vigselsbok slik det går fram av forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e. Rådmannen har ansvaret for å forvalte vigselsboka
  8. For vigslar som blir gjennomført i samfunnshuset og innanfor den ordinære arbeidstida vert det ikkje krevd betaling. For andre opplegg skal vigslar avtale at kommunen sine faktiske meirkostnadar vert dekka.

Vigslene vil som hovudregel gå føre seg på samfunnshuset, så framt ikkje brudeparet ønskjer noko anna.

Det er fint om vi kan få ein skriftleg "bestilling", slik at vi har den informasjonen vi treng til seremonien. Send gjerne ein e-post til postmottak@flora.kommune.no for å bestille.

For at kommunen skal gjennomføre ein borgarleg vigsel skal det ligge føre ein gyldig prøvingsattest, jf. ekteskapslova § 14, første ledd, jf. § 10. Denne kan de tinge hjå Skatteetaten.no. Ved "bestilling" av vigsel kan de gjerne sende prøvingsattesten som vedlegg for raskare saksgang.