Båtar på hamna

Personvernombod

Personvernombod
Berit Seljeseth Osa
Send e-post

Oppgåvene til personvernombodet er å kontrollere at kommunen overheld regelverk og pliktar som kommunen har etter personvernlovgjevinga, og kan kontaktast av innbyggarane for spørsmål eller hjelp.