Båtar på hamna
Brandsøya

Gebyr for tilsyn avløpsanlegg

Miljøverndepartementet har fra 01. januar 2007 pålagt  kommunane  å føre tilsyn av avløpsanlegg.
Dette gjeld for alle utslepp mindre enn 50 pe ( måleeining for utslepp) og utslepp frå tettbebyggelse opp til 2 000 pe. Gjeld og for  utslepp frå ferskvatn eller elvemunning opp til 10 000 pe med utslepp til sjø.

Gebyr vert sett slik at dei ikkje overstig kommunenes konstnad ved sakshandsaming eller kontrollordning, jfr. Forureinsingslova § 52 a

Gebyrregulativ 

Praktisk informasjon
Alle som har vatn innlagt skal ha avløp og må derfor betale gebyret. Det gjeld både for private og for dei som er tilknytta det offentlege avløpsanlegget.
Dersom du ikkje har avløpsanlegg, men likevel har fått faktura, skal dette slettast.
Du sender då ein skriftleg henvending til postmottak@flora.kommune.no der du søkjer fritak og viser til gards- og bruksnummer på eigedommen dette gjeld for. Ved neste samlefaktura vert beløpet  kreditert.

Tilsyn vil først verte gjort på innrapporterte anlegg med feil og manglar, så kjem vi til deg etter kvart.