Båtar på hamna

Kulturmidlar

Frist for å søke kulturmidlar er 28. april 2019.

Her kan du lese retningsliner for tildeling av kulturmidlar.

Alle felt som er merka med stjerne * må fyllast ut.

Skriv inn namn på lag/organisasjon/privatperson e.l.

Lag/organisasjon

Eg har sett meg inn i retningslinene for tildeling av kulturmidlar*
Sjå øvst i artikkelen.


Eg forpliktar meg til å gje melding til Kultur og fritid dersom omsøkte aktivitet/arrangement/prosjekt ikkje vert gjennomført som planlagt*


Vedlegg som følgjer søknaden
Dette kan de ettersende per post, eller laste opp som vedlegg på denne sida. Hugs å merk vedlegg slik at det kjem tydeleg fram kva for søknad det høyrer til.


De kan skrive søknaden her, eller laste opp som vedlegg. Merk at Bystyret har vedteke at aktivitetar som har til mål å integrere funksjonshemma og flyktningar skal prioriterast gjennom tildelingane.
Her kan de laste opp søknadstekst som vedlegg dersom de ønskjer det