hamnebasseng langt

Kunngjering av planvedtak

Flora bystyre vedtok i sak 024/19 å oppheve reguleringsplanar innafor området til kommunedelplan for Florø sentrum, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegne.

Dette omfattar følgjande planar:

PlanID Plannamn Link til planarkiv
19470101 Florø, vestre bydel. Klikk her
19920201 Kvartal 49, Firdavegen 1 Klikk her
19950201 Gatebruksplan, Strandgata Klikk her
19960101 Flora sentrum - Kvartal 9, Bustad/Kontor Klikk her
19970206 Tua, Gbnr.2002/353, Bustad Klikk her
19970208 Gaddevåggata, del av gbnr.203/39 Klikk her
20000106 Meierikvartalet - Kvartal 27, Bustad/Forretning/Kontor Klikk her
20020201 Håvågen,Gbnr.27/917 Klikk her
20040205 Håvågen 6, Gbnr.27/66, 114, 129, Bustad Klikk her

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Saka er også tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon og service,(tenestetorget), Flora samfunnshus.

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak", på epost til postmottak@flora.kommune.no eller i post til Markegata 51, 6905 FLORØ, innan 28.06.2019.

Planvedtaket kan du lese her.