Seglbåt med jente

Kunngjering av vedtatt detaljreguleringsplan Klubbeneset

Vedtak av endring av «Detaljreguleringsplan Klubbeneset gbnr 27/505 mfl, industri/småbåthamn/molo, planid 20170102». Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-14 og delegasjonsreglementet vedteke av Flora bystyre i 03.10.2017, godkjenner Flora kommune endring av «Detaljreguleringsplan Klubbeneset gbnr 27/505 mfl, industri/småbåthamn/molo, planid 20170102», som omsøkt.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 16.11.2018.

Plandokument