Kunngjering av vedtekne reguleringsplanar

Områdereguleringsplan - Knapstadmarka, Plan-id: 20130101
Flora bystyre har i sak 084/17 godkjent del av Områdereguleringsplan – Knapstadmarka, plan-id 20130101, som omfattar kryssløysing mot Havrenesvegen.

Plandokument

Privat detaljreguleringsplan - Øyna, Stavang - del av GBnr 98/11, hytter, Plan-id 20160106
Flora bystyre har i sak 083/17 godkjent Privat detaljreguleringsplan - Øyna, Stavang - del av GBnr 98/11, hytter, Plan-id 20160106. Planen erstattar tidlegare plan for området.

Plandokument

Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, GBN 27/505, industri/småbåthamn/molo,  Plan-id: 20170102
Flora bystyre har i sak 082/17 godkjent Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, GBN 27/505, industri/småbåthamn/molo,  Plan-id: 20170102. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Plandokument

Detaljreguleringsplan - Sørstrand, Friluftsområde/ Veg – Plan-id 20100109
Flora bystyre har i sak 081/17 godkjent Detaljreguleringsplan - Sørstrand, Friluftsområde/ Veg – Plan-id 20100109. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Plandokument

Kunngjering

Planvedtaka vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Dei vedtekne planane med plankart, føresegner, planbeskriving og andre sentrale dokument i saka er tilgjengeleg for gjennomsyn frå fredag 13.10.2017.

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Flora kommune v/ plan og samfunn, anten via elektronisk skjema, på epost til postmottak@flora.kommune.no eller i post til Markegata 51, 6905 Florø, innan 03.11.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

10. oktober 2017 Henrik Ulriksen