hamnebasseng langt

Kunngjering plansaker

Varsel om planoppstart og offentleg høyring av planprogram:

Planid: 20110106 Områderegulering Florelandet Nord
Planid: 20110003 Kommunedelplan for Eikefjord

Regleringsplan til offentleg ettersyn:

Planid: 20100105 Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 88/3. Hopen

Godkjende reguleringsplanar:

Planid: 20080107 Reguleringsplan, Florø Sentrum, Kvartal 11.
                                  Næringsareal med publikumsretta aktivitetar.
Planid: 20090110 Reguleringsplan for Gbnr 27/37 og 81, Industrivegen. Bustader

Informasjon om planane med fristar for merknad finn du under Bustad og eigedom - Planar - Kunngjering og offentleg ettersyn.