Ytterøyane fyr

Ledig stilling: NAV - rettleiar, vikariat

NAV leverer arbeids- og velferdstenester til befolkninga i Noreg og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske moglegheiter, og vårt hovudmål er å få fleire i arbeid.

NAV Flora har i dag 30 tilsette, er etablert i partnerskap mellom stat og kommune, og er lokalisert på SMS i Florø.

Kontoret har ledig eitt vikariat i 100% stilling

Vi søkjer ein vikar frå 01.04.2018 til 31.03.19 som skal arbeide i oppfølgingsavdelinga vår. Arbeidsoppgåver kan verte endra. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ynskjer meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver.

Kvalifikasjonskrav
 
 • Fullført høgskule eller universitetsutdanning på bachelornivå, relevant arbeidserfaring frå NAV kan kompensere for utdanningskravet
 • God IKT/digital kompetanse
 • God på kommunikasjon og samhandling
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
Personlege eigenskapar, der vi ser på samarbeidsevner og evne til å arbeide strukturert, målretta og effektivt, vil vere avgjerande for val av kandidat.
 
Vi ynskjer deg som:
 • Har erfaring frå NAV eller andre verksemder der kunnskap om menneske og samarbeid med næringsliv står sentralt. Kjennskap til arbeidsmarkanden lokalt og regionalt er ein føremon
 • Rettleiingskompetanse
 • Ser løysingar for individ og næringsliv
 • Kan vere med å utvikle organisasjonen i tråd med trendar og utfordringar i samfunnet
 • Kan skape gode arbeidsretta brukarmøter både individuelt og i grupper - motivere, lytte, rettleie og tenkje nytt
 • Trivst med høgt arbeidstempo og faglege utfordringar
 • Bidreg positivt i arbeidsmiljøet
 • Er fleksibel, initiativrik og løysingsdyktig
 • Har tru på at alle menneske, trass utfordringar, både kan få og behalde ordinært arbeid
 • Har pågangsmot og engasjement som vil gjere ein forskjell
 • Trivs med å arbeide ut mot næringslivet og samarbeidspartar
Vi kan tilby:
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Meiningsfylt kvardag med arbeidsoppgåver innan viktige samfunnsområde
 • Aktive, fagleg sterke og engasjerte medarbeidarar
 • Gode vilkår og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Opplæring
 • Lønn etter kompetanse

NAV er oppteken av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Som IA- verksemd legg vi tilhøva til rette for søkjarar med redusert funksjonsevne.

Søknad og meir informasjon

Nærare opplysingar om stillinga: NAV-leiar Inger Jorun Årseth, tlf. 952 35 28.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist: 15. mars.