Seglbåt med jente

Matrikulering av eksisterande uregistrert festegrunn (matrikkellova §16, matrikkelforskrifta §23)

Søknaden må innehalde

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.
Kart som viser kvar den uregistrerte festegrunnen er lokalisert, grenser, nabomatrikkeleiningar og eventuelle rettar.
Partsliste, opplysningar om nabomatrikkeleiningar og eventuelle rettar som vert påverka.
Dokumentasjon av festerett.
Dokumentasjon på at heimelshavar som eigar ikkje har innvendingar om den uregistrerte festegrunnen
Søknad om utsett oppmålingsforretning.
Fullmakt
 
Gebyr etter punkt 3.8 i gebyrregulativet