Skulestart Florø barneskole

Ordføraren si side

IMG_4849.jpg

Ola Teigen (Arbeidarpartiet) vart etter valet 2015 valt som ordførar i Flora kommune. Som ordførar leiar han møta i bystyret og formannskapet, og han er kommunen sin rettslege representant.

Ola sitt politiske engasjement fekk han tidleg i heimen frå to aktivt politiske foreldre. Fordelingspolitikk og betydninga av arbeidsplassar var sentralt i Florø på 80-talet. Samstundes opplevde vi stort engasjement kring omveltingane i Aust-Europa, og særleg streikane i Polen. Seinare vart Ola medlem i AUF fram til tidleg 90-tal. 

Etter mange år i Bergen kom Ola attende til Flora og melde seg til politisk teneste i 2010. Året etter vart han valt inn i Flora bystyre, og sit no i sin andre periode. Før Ola vart ordførar, arbeidde han som flisleggar. Dette har han drive med sidan 2002. 

Ola seier dette om Flora si framtid:

-  Flora kommune har fantastiske moglegheiter til å utvikle seg i åra som kjem. Nærleik til havet vil framleis bety nærleik til dei største ressursane våre. Dette skal vi vere flinke til å utnytte i ein berekraftig retning. Samstundes skal vi arbeide for ein variert arbeidsmarknad der folk med ulik bakgrunn og ulik utdanning kan finne interessante arbeidsplassar i vår kommune. Klarar vi dette har vi etablert grunnlaget for at alle som trivast her kan bu her i framtida. 

Flora kommune er ein vakker stad med både hav og himmel! Dette særtrekket skal vi ta vare på og løfte fram så alle kan få oppleve det kommunen vår kan by på. Kystkultur, det typiske for oss, saman med våre særpreg, skal ha arenaer for å utvikle seg på ein god måte også i framtida.