Skulestart Florø barneskole
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Bystyre 12. desember

Møtedato: Torsdag, 12. desember 2013
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: Kl. 10:00

Les alle sakene

Les sakene enkeltvis

Sakliste

Sak nr.

Saktittel

168/13

Godkjenning av møtebok

169/13

Refererte skriv og meldingar

170/13

Behov for auka institusjonskapasitet - Oppnemning av plankomite og mandat

171/13

KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013 - 2016

172/13

Handtering av premieavvik

173/13

Etablering av interkommunal støtte-og utviklingskoordinator

174/13

Sørstrand Folkepark - søknad om driftstilskot 2014

175/13

Kontrollutvalet - Budsjett 2014

176/13

Havhesten - Budsjett, handlingsplan og investeringsbudsjett  2014

177/13

FLORA KJØKKENSERVICE KF - BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014

178/13

BUDSJETT 2014 - ALLHUSET EIKEFJORD

179/13

Innvandrarsenteret: Budsjett og handlingsplan 2014.  Økonomiplan 2014 - 2017

180/13

FLORA HAMN KF - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2014  OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

181/13

ANLØPSAVGIFT 2014

182/13

Budsjett- og handlingsprogram 2014, økonomiplan 2014-2017, revidert budsjett 12-2013

183/13

Områdereguleringsplan Florelandet Nord - Slutthandsaming

184/13

NY KAI BOTNASTRANDA  AUST - VAL AV ENTREPRENØR - FINANSIERING.

185/13                   MØTEPLAN 2014 – Saka vert lagt fram i møtet